sjena

Dokumenti i akti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Opći akti i odlukeikona
Pravilnik o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija      

dividerikona
Plan ZOP općina Šandrovac 2023.      

dividerikona
Prilozi Plan ZOP Šandrovac      

dividerikona
Procjena ZOP Općina Šandrovac 2023      

dividerikona
Prilozi Procjena ZOP Šandrovac      

dividerikona
Odluka o upravljanju i korištenju društvenih domova na području Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o visini cijene priključka na plinsku mrežu u vlasništvu Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Šandrovac      

dividerikona
Vatrogasci -pravo na novčanu naknadu      

dividerikona
Plan djelovanja CZ opcine Sandrovac 2022 - 1 revizija      

dividerikona
Revizija I Procjene rizika od velikih nesreća općine Šandrovac 2022.      

dividerikona
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada      

dividerikona
Odluka o općinskim porezima      

dividerikona
Odluka o spaljivanju otpada 2021.      

dividerikona
ODLUKA PRAVA VATROGASACA I POSTROJBI      

dividerikona
STATUT OPĆINE ŠANDROVAC      

dividerikona
Odluka o komunalnom redu      

dividerikona
Odluka o komunalnim djelatnostima      

dividerikona
Odluka o komunalnim djelatnostima- pisani ugovor      

dividerikona
Odluka komunalne djelatnosti Šandroprom      

dividerikona
Odluka o komunalnoj naknadi 2019. godine      

dividerikona
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskim objektima u vlasništvu Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o davanju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Šandrovac na korištenje udrugama Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama u Općini Šandrovac      

dividerikona
OPCINA ŠANDROVAC vodni priključak - ispravljeni sa cijenom      

dividerikona
Pravilnik o jednostavnoj nabavi Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o socijalnoj skrbi Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o organiziranju poljoprivrednog redarstva putem komunalnog redara Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina      

dividerikona
Odluka o komunalnom redu Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za vlasnike bespravno sagrađenih objekata do 21. lipnja 2011. godine      

dividerikona
Odluka o komunalnom doprinosu Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o zakupu poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Šandrovac      

dividerikona
Registar imovine Općine Šandrovac      

dividerikona
Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Šandrovac za razdoblje od 2016. godine do 2019. godine      

divider