sjena

Dokumenti i akti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Savjetovanje sa javnošću

Općina Šandrovac obveznik je provedbe savjetovanja sa javnošću sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15).

Osoba zadužena za provedbu savjetovanja sa javnošću je službenik za informiranje Općine Šandrovac.

Kontakt podaci službenika za informiranje

Ivana Fočić, dipl.iur.,
Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac,
email: opcina@sandrovac.hr,
tel. 043/874-128

Plan savjetovanja s javnošću Općine Šandrovac za 2024. godinu

ikona
Plan savjetovanja 2024.   

divider

Plan savjetovanja s javnošću Općine Šandrovac za 2023. godinu

ikona
Plan savjetovanja 2023.   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta- Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Šandrovac

ikona
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU -STATUT   

divider ikona
STATUTARNA ODLUKA-2023 listopad 2023.   

divider ikona
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - Proračun Općine Šandrovac za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu

ikona
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU - PRORAČUN 2024.   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje proračun   

divider ikona
Obrazac - proračun   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta- Odluka o osnivanju savjeta mladih općine Šandrovac

ikona
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU - odluka o osnivanju savjeta mladih   

divider ikona
Prijedlog Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Šandrovac   

divider ikona
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - Izmjene i dopune Odluke o općinskim porezima Općine Šandrovac

ikona
Odluka o općinskim porezima Općine Šandrovac   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje   

divider ikona
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta   

divider ikona
Izvještaj o provedenom savjetovanju   

divider

Savjetovanje - Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama općine Šandrovac za razdoblje 2024. do 2027.

ikona
Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama općine Šandrovac za razdoblje 2024. do 2027.   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje   

divider ikona
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta   

divider ikona
Izvještaj o provedenom savjetovanju   

divider

Savjetovanje – Plan zaštite od požara za Općinu Šandrovac

ikona
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU - plan požar   

divider ikona
Plan ZOP općina Šandrovac 2023.   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje-09.10.2023.   

divider ikona
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta   

divider

Savjetovanje - Procjena ugroženosti zaštite od požara za Općinu Šandrovac

ikona
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU - procjena požar   

divider ikona
Procjena ugroženosti općina Šandrovac 2023.   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje-09.10.2023.   

divider ikona
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta   

divider

Savjetovanje – Cjenik trgovačkog društva Šandroprom d.o.o. Šandrovac

ikona
ŠANDROPROM CJENIK USLUGA OD 01.02.2024   

divider ikona
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU - CIJENE 2024.   

divider ikona
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU - CIJENE 2023.   

divider ikona
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje-20.12.2023.   

divider ikona
Prijedlog Cjenika trgovačkog društva Šandroprom d.o.o.   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje   

divider ikona
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Šandrovac

ikona
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU-otpad   

divider ikona
Nacrt Odluke o I. izmjenama i dopunama o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Šandrovac   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje   

divider ikona
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta   

divider ikona
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kom. otp. - Općina Šandrovac   

divider ikona
Dostava Nacrta Odluke s obrazloženjem - Općina Šandrovac   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Šandrovac

ikona
Izvještaj o provedenom savjetovanju   

divider ikona
Nacrt Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Šandrovac   

divider ikona
Nacrt Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Šandrovac   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje   

divider ikona
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - Odluka o visini cijene priključka na plinsku mrežu u vlasništvu Općine Šandrovac

ikona
Izvještaj o provedenom savjetovanju   

divider ikona
Nacrt Odluke o visini cijene priključka na plinsku mrežu u vlasništvu Općine Šandrovac   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje   

divider ikona
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - Proračun Općine Šandrovac za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu

ikona
PRIJEDLOG PRORAČUNA RASHODI I PRIHODI   

divider ikona
OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA   

divider ikona
OBRAZAC SADRŽAJA DOKUMENTA ZA SAVJETOVANJE   

divider ikona
OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU   

divider ikona
PRORAČUN - IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Šandrovac

ikona
Obrazac za javno savjetovanje   

divider ikona
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta   

divider ikona
Odluka - komunalni otpad - savjetovanje - konačna verzija - općine   

divider ikona
Odluka o dodjeli javne usluge skupljanja komunalnog otpada - novo - općine   

divider

Plan savjetovanja s javnošću Općine Šandrovac za 2022. godinu

ikona
Plan savjetovanja 2022.   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - Proračun Općine Šandrovac za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

ikona
Prijedlog Proračuna za 2022 i projekcije za 2023-2024.   

divider ikona
Obrazloženje prijedloga proračuna   

divider ikona
PRORAČUN - IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU   

divider ikona
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje proračun   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Šandrovac

ikona
STATUTARNA ODLUKA-2021 listopad 2021.   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje-11.10.2021   

divider ikona
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta-11.10.2021.docx   

divider ikona
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU-15.11.2021.   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - Odluke o uvjetima obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje na području Općine Šandrovac

ikona
Trgovina na malo pokretna prodaja   

divider ikona
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU-08.09.2021.   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje-08.08.2021.   

divider ikona
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta-08.08.2021.   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - Poslovnik Općinskog vijeća Općine Šandrovac

ikona
POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   

divider ikona
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU   

divider ikona
OBRAZAC SADRŽAJA DOKUMENTA O PRETHODNOM SAVJETOVANJU   

divider ikona
OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - Statut Općine Šandrovac

ikona
STATUT općine 2021. čistopis   

divider ikona
Obrazloženje   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje   

divider ikona
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta   

divider ikona
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju   

divider

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE ŠANDROVAC ZA 2021. GODINU

ikona
Plan savjetovanja za 2021. godinu   

divider

Prijedlog proračuna za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

ikona
PRORAČUN - IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje proračun   

divider ikona
Obrazac - proračun   

divider

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE ŠANDROVAC ZA 2020. GODINU

ikona
Plan savjetovanja za 2020. godinu   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - 06.08.2020.- Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture Općine Šandrovac javnim dobrom u općoj uporabi

ikona
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU   

divider ikona
ODLUKA o proglašenju komunalne infrastrukture   

divider ikona
Obrazac - komunalne infrastrukture   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje komunalne infrastrukture   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - 06.08.2020.- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Šandrovac

ikona
KOMUNALNE DJELATNOSTI - IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU   

divider ikona
ODLUKA-O-KOMUNALNIM-DJELATNOSTIMA-I-NAČINU-OBAVLJANJA-2020   

divider ikona
Obrazac - komunalne djelatnosti   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje komunalne djelatnosti   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - 06.08.2020.- Odluka o komunalnim djelatnostima čije se obavljanje na području općine Šandrovac povjerava trgovačkom društvu Šandroprom d.o.o. Šandrovac

ikona
POVJERAVANJE - IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU   

divider ikona
ODLUKA-O-POVJERAVANJU - KOMUNALNIH-DJELATNOSTI ŠANDROPROM 2020.   

divider ikona
Obrazac - sudjelovanje javnosti -komentari šandroprom   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje šandroprom   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - 06.08.2020.- Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Šandrovac

ikona
PISANI UGOVOR - IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU   

divider ikona
ODLUKA-komunalne-djelatnosti-ugovor   

divider ikona
Obrazac - komunalne djelatnosti pisani ugovor   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje pisani ugovor komunalne djelatnosti   

divider

Savjetovanje o nacrtu općeg akta - 06.08.2020.- Odluka o komunalnom redu Općine Šandrovac

ikona
KOM RED - IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU.docx   

divider ikona
Odluka o komunalnom redu   

divider ikona
Obrazac - komunalni red   

divider ikona
Obrazac za javno savjetovanje komunalni red   

divider

Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave JN-3/2019, Građenje vatrogasnog doma sa spremištem -29.10.2019.

ikona
IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU Šandrovac   

divider ikona
DoN-IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA SA SPREMIŠTEM   

divider ikona
Poziv za javno savjetovanje - Izgradnja vatrogasni dom   

divider ikona
Prilog I. Troškovnik   

divider

Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave JN-4/2019, Modernizacija nerazvrstane ceste Lasovac- Severin -14.06.2019.

ikona
IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU Šandrovac   

divider ikona
Šandrovac NC DoN   

divider ikona
Poziv na savjetovanje 1   

divider ikona
Poziv na savjetovanje 2   

divider ikona
TROŠKOVNIK LASOVAC SEVERIN   

divider ikona
Troškovnik LASOVAC SEVERIN BEZ CIJENA   

divider

Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave JN-1/2019, Izgradnja dječjeg vrtića u mjestu Šandrovac -22.01.2019.

ikona
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju   

divider ikona
DoN Izgradnja djecjeg vrtica u mjestu Sandrovac   

divider ikona
Opis i prikaz - Dječji vrtić   

divider ikona
Prilog 3. Troskovnik izgradnja   

divider

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE ŠANDROVAC ZA 2019. GODINU

ikona
Plan savjetovanja s javnošću Općine Šandrovac za 2019. godinu   

divider