Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

O općini

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Projekti„Modernizacija nerazvrstane ceste Ravneš-Borovice-Kašljavac“ završena u 2023. godini

Cilj projekta u 2023. godini je bila modernizacija nerazvrstane ceste Ravneš-Borovice-Kašljavac, makadamske ceste duljine 740 metara, upisane kao javno dobro u općoj uporabi, vlasništvo općine Šandrovac, koja spaja naselja Ravneš i Kašljavac sa županijskim i lokalnim cestama.

Provedbom ovog projekta završili smo zadnju 4. fazu modernizacije nerazvrstane ceste Ravneš-Borovice-Kašljavac, radi spajanja na već asfaltirani dio te nerazvrstane ceste dug 2315 metara, koji radovi su izvršeni uz financijsku potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u periodu od 2020. do 2022. godine.

Cilj projekta je u cijelosti ostvaren tijekom provedbenog razdoblja projekta na način da je asfaltirana i modernizirana nerazvrstana cesta Ravneš-Borovice-Kašljavac u duljini 740 metara, širine 3 metra.

Dovršetkom ove zadnje, IV. faze, sve planirane građevinske aktivnosti su završene na projektu modernizacije nerazvrstane ceste Ravneš-Borovice-Kašljavac.

Općina Šandrovac otvorila je za promet navedenu prometnicu odmah po završetku radova u prosincu 2023. na zadovoljstvo svih mještana.

Ukupna vrijednost radova i usluga nadzora iznosi 73.821,88 eura.

Sredstva za modernizaciju ceste osigurana su u Proračunu Općine Šandrovac u iznosu 35.821,88 eura (49%) te iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kroz Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 2023. godinu u iznosu od 38.000,00 eura (51%).

Završena treća faza modernizacije nerazvrstane ceste Lasovac – Lasovac brdo

U rujnu 2023. godine završena je treća faza modernizacije nerazvrstane ceste Lasovac – Lasovac brdo, duljine 1000 metara radi spajanja na već asfaltirani dio ceste dug 1700 metara.

Nerazvrstana cesta Lasovac - Lasovac brdo upisana je na k.č.br. 958/1, k.o. Pupelica, k.č.br. 968/1 i 968/3, k.o. Lasovac, kao javno dobro u općoj uporabi, vlasništvo općine Šandrovac.

Modernizacija nerazvrstane ceste Lasovac-Lasovac brdo u Općini Šandrovac pridonijet će lokalnom razvoju jer će se njime poboljšati kvaliteta života lokalnog stanovništva i dostupnost komunalne infrastrukture i osnovnih komunalnih usluga.

Ukupna vrijednost radova i usluga nadzora iznosi 83.711,25 eura

Sredstva za modernizaciju ceste osigurana su u Proračunu Općine Šandrovac u iznosu 29.711,25 eura (35%) te iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice za 2023. godinu u iznosu od 54.000,00 eura (65%).Izvanredno održavanje Županijske ceste ŽC 2232 dionica Lasovac

Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, OIB:35024150994, u 2021. godini sufinancirala je radove na izvanrednom održavanju Županijske ceste ŽC 2232 dionica Lasovac, duljine 1320 metara, širine 5,30 metara, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije.

Radovi su obavljeni radi vraćanja u ispravno stanje cestovne infrastrukture nakon oštećenja prouzročenih potresom s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije 28.12.2020. godine, u razdoblju od 29.11.2021 do 16.12.2021. godine.

Izvršeni radovi su ukupno vrijedni 1.146.623,50 kuna sa 25% PDV-a, a Općina Šandrovac sudjelovala je u radovima sa 573.311,75 kuna (76.091,55 eura) odnosno 50% iznosa sredstva.

Općina Šandrovac prijavila je projekt „Izvedba radova/sanacija prometnice/Županijska cesta ŽC 2232 dionica Lasovac“, u 2023. godini na poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava za prijavu koja se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Odlukom o isplati bespovratnih sredstava za referentni broj prijave, FSEU.JID.MMPI.PR.0130. Općini Šandrovac dodjeljena su bespovratna financijska sredstva u iznosu 76.091,55 eura, što odgovara visini doprinosa Općine Šandrovac za projekt održavanja ceste.Nabava komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada

Općina Šandrovac prijavila je projekt Nabave komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada na Javni poziv za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u 2023. godini koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s ciljem unapređenja sustava odvojenog prikupljanja otpada. Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općini Šandrovac odobrena su sredstva za nabavu komunalne opreme u visini do 7.076,00 eura odnosno 40% opravdanih troškova, a Ugovor sa Fondom je potpisan u srpnju 2023. godine.

Kroz projekt će se nabaviti nova komunalna oprema: 6 metalnih pocinčanih kontejnera od 1100 L za papir, 6 metalnih pocinčanih kontejnera 1100L za plastiku, 6 kontejnera cinčanih 1100 L za biootpad, 100 PEHD kanti od 100 L za selekciju otpada.

Procijenjeni iznos nabave komunalne opreme iznosi 17.690, eura sa 25% PDV-a od čega Fond sufinancira 40%.

Ovim projektom će se, kroz nabavu komunalne opreme, uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode te poticanja unaprjeđenja sustava odvojenog sakupljanja otpada i smanjenja količine odloženog otpada na odlagalištima.Obnovljeno dječje igralište u Šandrovcu zasjalo punim sjajem

Cilj projekta je uređenje i opremanje dječjeg igrališta u naselju Šandrovac na k.č.br. 1385, k.o. Šandrovac, koje je dano na korištenje predškolskoj ustanovi Dječjem vrtiću Šandrovac.

Na projektu su ostvareni sljedeći rezultati: pripremni radovi radi uklanjanja dijela ograde radi proširenja dječjeg igrališta i demontaže postojećih sprava dječjeg igrališta (ljuljačke, tobogan), izvođenje zemljanih radova kao priprema za izvedbu betonske podloge. Zatim je izvršena nabava, doprema i ugradnja novih dječjih sprava: kombinirano igralo sa toboganom i dodacima, vrtuljak, tobogan, dvije klackalice, dvije njihalice i ljuljačka.

Nabavu, dopremu i montažu dječjih sprava na dječjem igralištu u Šandrovcu po provedenoj nabavi izvršila je tvrtka Stribor oprema d.o.o., Dekanj Peti 10, 31327 Kopačevo, Bilje, OIB:53497347539, dok su Šandroprom d.o.o. Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, OIB:30730793911, povjereni poslovi radi izvođenja pripremnih, zemljanih i betonskih radova kao i radova na ograđivanju dječjeg igrališta.

Vrijednost radova i dječjih sprava na projektu iznosi 29.654,59 eura te su podmireni uz financijsku pomoć Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade kroz Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022., uz omjer financiranja 78% Općina Šandrovac ( 23.139,63 eura) i 22% Središnji državni ured za demografiju i mlade (6.514,96 eura).Završeno istraživanje i izrađena projektna dokumentacija radi sanacije klizišta u Vinogradskoj ulici u općini Šandrovac

Općina Šandrovac i Zajednica ponuditelja Geokon - Zagreb d.d., Starotrnjanska 16a, 10000 Zagreb, OIB: 61600467614 i Hrvatski geološki institut, Sachsova ulica 2, 10000 Zagreb, OIB: 43733878539, sklopili su dana 08.09.2022. godine Ugovor o provedbi istraživačkih postupaka i izrada projektne dokumentacije radi sanacije klizišta u Vinogradskoj ulici u općini Šandrovac, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi usluga, koji je objavljen u EOJN RH, broj poziva na nadmetanje broj 2022/S 0F2-0025588.

Predmet nabave je provedba geomehaničkih istraživanja i istražnih radova s ciljem utvrđivanja inženjersko-geološkog modela padine/klizišta, monitoring klizišta, kao i priprema projektno-tehničke dokumentacije (koja uključuje izradu elaborata, projekta sanacije i ostale projektne dokumentacije) potrebne za obnovu destabiliziranog područja u Vinogradskoj ulici u općini Šandrovac, sukladno Troškovniku. Ugovorne usluge sadrže provedbu: 1. istraživačkih postupaka s ciljem utvrđivanja inženjerskogeološkog modela padine/klizišta 2. monitoring klizišta 3. izradu projektno-tehničke dokumentacije i geodetskog snimanja s izradom projektne podloge. Za predmetno klizište izrađeno je inženjerskogeološko mišljenje (nalaz) o utjecaju potresa na klizište Vinogradskoj ulici u Šandrovcu (Hrvatski geološki institut broj 020/22 iz veljače 2022.).

Rok za izvršenje usluga utvrđen je ugovorom do 30.04.2023. godine aneksom produljen do 25.06.2023. godine. Istraživanje je završeno i projektna dokumentacija je dobila potvrdu glavnog projekta sredinom lipnja 2023. godine.

Vrijednost ugovora sa PDV-om iznosi 492.125,00 kuna odnosno 65.316,21 eura u protuvrijednosti kuna po fiksnom tečaju konverzije koji je utvrdilo Vijeće EU (1 EUR = 7,53450 HRK).

Ugovor o provedbi istraživačkih postupaka i izrada projektne dokumentacije radi sanacije klizišta u Vinogradskoj ulici u općini Šandrovac financira se iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije temeljem Poziva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ referentni broj ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.011.Projekt obnove vatrogasnog doma u Šandrovcu

Općina Šandrovac kandidirala je u rujnu 2018. godine projekt Obnove vatrogasnog doma u Šandrovcu na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu podmjere 7.4., tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, koja je sastavni dio Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Procijenjena vrijednost projekta građenja vatrogasnog doma i spremišta, koji uključuje građevinsko obrtničke radove, radove na uređenju okoliša i izgradnji prometne površine, radove instalacije vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije i strojarske instalacije, prema Projektu (arhitektonskom, građevinskom, geodetskom, elektromehničkom, strojarskom) i Troškovniku radova oznake broj T.D. 156/2015, izrađenom po Prostor eko d.o.o. Bjelovar, iznosi 1.906.378,84 kuna bez 25 % PDV-a, uvećana za troškove opremanja i provedbe projekta.

Projekt građenja i opremanja vatrogasnog doma i spremišta, financiran iz sredstava dobivenih povodom natječaja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u ukupnom iznosu od 2.630.176,04 kuna sa 25% PDV-a.U Općini Šandrovac u 2022. godini asfaltirano još 2 kilometra nerazvrstanih cesta

Općina Šandrovac ostvarila je temeljem Javnog poziva Ministarstva prostornog uređenje, graditeljstva i državne imovine za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2021. godini iznos od 154.404,97 kuna za projekt ” Modernizacija nerazvrstane ceste Lasovac-Lasovac brdo u Općini Šandrovac”.

Projekt ukupne vrijednosti 537.862,50 kuna, uključivao je asfaltiranje makadamske ceste u duljini 900m, koja spaja naselja Lasovac brdo i Lasovac u općini Šandrovac. Dijelovi ceste oštećeni su zbog otjecanja oborina i erozije tla, što otežava svakodnevne migracije mještana. Time je završena i druga faza modernizacije ceste Lasovac-Lasovac brdo, radi spajanja na već izrađeni asfaltirani dio ceste dug 800 m. Tijekom 2023. godine, planira se 3. faza modernizacije ceste Lasovac-Lasovac brdo u duljini 1000m.

U svibnju 2022. godine završena je 2. faza modernizacije nerazvrstane ceste Ravneš-Borovice-Kašljavac u Općini Šandrovac u duljini 1075 m, ukupne vrijednosti 626.635,00 kuna.

Izvođač na radovima bilo je Poduzeće za ceste d.o.o. Bjelovar, Bilogorska 43, 43000 Bjelovar, uz stručni nadzor Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Ljuba Carek, dipl.ing.građ. Radovima su obuhvaćeni pripremni radovi na nabavi, dopremi i ugradnji kamenog materijala 0/60 mm prosječne debljine 20 cm u zbijenom stanju i asfalterski radovi. Asfalterski radovi obuhvaćaju izradu asfaltnog sloja AC 16 surf 50/70 AG6 M4 prosječne debljine 6 cm uvaljano.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinancirao projekt “Cesta zajedništva” - modernizacija nerazvrstane ceste Ravneš Borovice-Kašljavac, kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice, u iznosu 350.000,00 kuna odnosno u postotku 56%. Općina Šandrovac financirala je iz svojeg Proračuna za 2022. godinu preostali iznos od 276.635,00 kuna odnosno 44%.

U studenom 2022. godine završena je 3. faza modernizacije nerazvrstane ceste Ravneš-Borovice-Kašljavac u Općini Šandrovac u duljini 740 m, ukupne vrijednosti 552.743,75 kuna. Projekt je financiran iz Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, koji je sufinancirao projekt u iznosu od 351.000,00 kuna odnosno 64%, dok je preostali iznos sufinancirala općina Šandrovac iz Proračuna za 2023. godinu.

Rezultat projekta je povećanje razine kvalitete prometne infrastrukture i prometne sigurnosti, kao i kvalitete života lokalnog stanovništva.

Tijekom 2023. godine planirani se sljedeći projekti: 4. faza modernizacije ceste Ravneš- Borovice-Kašljavac u duljini 740m i 3. faza modernizacije ceste Lasovac-Lasovac brdo u duljini 1000m.Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Šandrovcu

Općina Šandrovac kandidirala je u rujnu 2018. godine projekt izgradnje dječjeg vrtića u Šandrovcu, u Bjelovarskoj ulici, 43227 Šandrovac, na k.č.br. 1373, k.o. Šandrovac, a prema glavnom projektu Prostor eko d.o.o. Bjelovar, Borisa Papandopula 16, OIB: 12260386725, broj TD: 107/17 od 20.01.2018. godine na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” u okviru mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Izgradnja zgrade i opremanje dječjeg vrtića Šandrovac financirani su iz fondova EU, temeljem natječaja za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribrastvu i ruralnom razvoju, s udijelom Europske unije u sufinanciranom dijelu 85%, te udjelom Republike Hrvatske u sufinanciranom dijelu 15%.

Izvođač na izgradnji zgrade dječjeg vrtića u Šandrovcu, po provedenom postupka javne nabave, zajednica je ponuditelja Demaring d.o.o., Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar, Mas Montaža, Vidikovac 61, 43000 Bjelovar i Vidik d.o.o. Bjelovar, Ivana Viteza Trnskog 7, 43000 Bjelovar. Ukupna vrijednost radova iznosi 5.790.619,93 kuna. Radovi su trajali od 14.06.2019. do 15.07.2020. godine.

Opremanje dječjeg vrtića u Šandrovcu, po provedenom postupka javne nabave, izvršila je tvrtka OPREMA RADMAN d.o.o.,Velikopoljska 29, 10000 Zagreb. Vrijednost opreme iznosi 755.800,00 kuna.

Dječji vrtić Šandrovac započeo je sa radom 14. rujna 2020. godine. Dječji vrtić izgrađen je za 30 djece predškolskog uzrasta, a planira se zaposliti ukupno 5 novih djelatnika, tri odgajatelja/ice na puno radno vrijeme, od kojih će jedna obavljati poslove ravnatelja na pola radnog vremena; jedna kuharica na puno radno vrijeme te jedna spremačica na puno radno vrijeme

Više o dječjem vrtiću pročitajte na stranici općine Šandrovac www.sandrovac.hr pod Pravne osobe, Dječji vrtić Šandrovac.Ulaganje u kupnju nove stolarije za župnu kuću te elektrifikaciju i obnovu zvona na crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije u Šandrovcu

Sa ponosom objavljujemo da smo završili projekt obnove zvona na crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije u Šandrovcu i obnove stolarije na župnoj kući u Šandrovcu, vrijedan 135.993,61 kuna.

Zahvaljujemo Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU koje je sufinanciralo projekt „Ulaganje u kupnju nove stolarije za župnu kuću te elektrifikaciju i obnovu zvona na crkvi“ prema Programu ulaganja u zajednicu sa 50.000,00 kuna. Općina Šandrovac donirala je za obnovu zvona iznos od 51.000,00 kuna, a za obnovu župne kuće iznos od 35.000,00 kuna.

Cilj ovog projekta je zamjena dotrajale stolarije (ulaznih vrata i prozora) na župnoj kući, kako bi se u njoj omogućio kvalitetan boravak, naročito tijekom zimskih mjeseci, kad uslijed velikih oborina postojeća stolarija pušta vodu. Osim toga, cilj projekta je i obnova zvona na crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije u Šandrovcu, koja uključuje izradu mehanike i automatike, elektrifikaciju i montažu 4 zvona te postavu mehanizma za otkucavanje na 2 zvona.

U prosincu 2019. godine izvršeni su radovi na obnovi zvona na župnoj crkvi, na način da je izrađena mehanika i automatika, elektrifikacija i montirana su 4 zvona te postavljen mehanizam za otkucavanje na 2 zvona. U srpnju 2020. godine, postavljena je plastična stolarija za župnu kuću (ulazna vrata i prozori) prema ponudi dobavljača.

Nakon obnove zvona na crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije u Šandrovcu, ista su stavljena u funkciju. Provedba projekta je stoga imala izravan utjecaj na vjersku i lokalnu zajednicu, kao i utjecaj na širu zajednicu, vjernike koji posjećuju crkvu Pohoda Blažene Djevice Marije u Šandrovcu. Nova plastična stolarija, ulazna vrata i prozori na župnoj kući osigurali su potrebnu toplinsku izolaciju objekta kroz dugi niz godina. Obnovljena župna kuća je otvorena za sve stanovnike općine Šandrovac, ali i susjedne župne zajednice, koji u svakom trenutku mogu doći i potražiti bilo kakvu pomoć.Modernizacija nerazvrstane ceste Pupelica-Ravneš

Nerazvrstana cesta Pupelica - Ravneš duljine 2350 m je makadamska cesta na području Općine Šandrovac koja spaja susjedna naselja u općini Šandrovac, naselje Pupelicu i Ravneš. Cesta treba potpunu obnovu u smislu ugradnje kamenog materijala i izrade asfaltnog sloja, širine 4m, uređenje bankina od kamenog materijala širine 2x0,50m te uređenje sustava za odvodnju oborinskih voda u cestovne jarke širine 2x1x0,60m, s obzirom da su pojedini dijelovi trase oštećeni zbog otjecanja oborina i erozije tla, što otežava svakodnevne migracije mještana.

Ukupna vrijednost projekta modernizacije nerazvrstane ceste Pupelica - Ravneš iznosi 1.348.312,50 kuna.

Projekt “Cesta nade i zajedništva” 1. faza modernizacije nerazvrstane ceste Pupelica-Ravneš sufinanciran je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije temeljem Programa održivog razvoja lokalne zajednice i sredstvima Proračuna Općine Šandrovac u 2020. godini. U 2020. godini radovi na modernizaciji nerazvrstane ceste iznosili su ukupno 583.750,00 kuna, s time da je doprinos MRRFEU iznosio 36% odnosno 210.000,00 kuna, a doprinos Općine Šandrovac 64% odnosno 373.750,00 kuna.Modernizacija nerazvrstane ceste Ravneš-Borovice-Kašljavac

Projekt “Modernizacija nerazvrstane ceste Ravneš-Borovice-Kašljavac” sufinanciran je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina i sredstvima Proračuna Općine Šandrovac u 2020. godini. U 2020. godini radovi na modernizaciji nerazvrstane ceste iznosili su ukupno 324.093,75 kuna, s time da je doprinos MRRFEU iznosio 46% odnosno 150.000,00 kuna, a doprinos Općine Šandrovac 54% odnosno 174.093,75 kuna.

Prije:Poslije:Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mali Šandrovac

Cilj projekta "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mali Šandrovac" je rekonstrukcija (izgradnja i asfaltiranje) nerazvrstane ceste Mali Šandrovac u Općini Šandrovac, duljine 4312 metara. Projekt se provodi na k.č.br. 866/67, 2165/8, 2167, 2168, 2169/1, 2204, k.o. Šandrovac i k.č.br. 696/7, k.o. Pupelica, javnom dobru o općoj upotrebi (nerazvrstana cesta).

Za projekt "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mali Šandrovac" ishođena je Građevinska dozvola, KLASA:UP/I-361-03/1601/000050, URBROJ: 2103/1-09-16-0009 od 13.09.2016. godine izdana po Upravnom odjelu za graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije, koja je postala pravomoćna dana 07.10.2016. godine. Projekt ''Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mali Šandrovac“ provest će se u skladu sa građevinskim projektom T:D: 191/2016 iz rujna 2016. godine, ovlašteni projektant Domagoj Ileković, dipl.ing. gra. iz M PLAN d.o.o. iz Bjelovara.

Općina Šandrovac kao naručitelj u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mali Šandrovac", evidencijski broj nabave JN-MV-1/2018, predmet nabave: radovi na rekonstrukciji (izgradnji i asfaltiranju) nerazvrstane ceste Mali Šandrovac u Općini Šandrovac, CPV oznaka 45233120-6 radovi na izgradnji ceste, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu 2.431.639,48 HRK bez 25% PDV-a, kriterij za odabir: ekonomski najpovoljnija ponuda, za koji je obavijest o nadmetanju objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina broj obavijest o nadmetanju 2018/S 0F2-0010419 od dana 23.04.2018. godine, kao ekonomski najpovoljniju ponudu Odlukom KLASA: 406-01/18-03/12 URBROJ: 2123-05-03-18-24 od 30.05.2018. godine odabrao je ponudu broj 106/2018 od 14.05.2018. godine ponuditelja PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o., Bilogorska 43, 43000 Bjelovar, OIB:22512352352.

Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Mali Šandrovac KLASA:406-01/18-03/12, URBROJ: 2123-05-03-18-25 sklopljen je dana 27. lipnja 2018. godine. Vrijednost radova bez PDV-a: 2.424.750,15kn dok je ukupna vrijednost radova s PDV-om: 3.030.937,69 kn.

Projekt je u cijelosti financiran iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine, Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Radovi na rekonstrukciji (izgradnji i asfaltiranju) nerazvrstane ceste Mali Šandrovac u Općini Šandrovac, trajali su od 11.09.2018. godine do 29.09.2018. godine.

Nakon završetka radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Mali Šandrovac, ishođena je pravomoćna uporabna dozvola od Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije.Projekt WIFI4EU

Općina Šandrovac kandidirala je u studenom 2018. godine projekt WIFI4EU – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama, Europskoj komisiji.

Inicijativa WiFi4EU program je potpore za omogućavanje besplatnog pristupa internetu u unutarnjim ili vanjskim javnim prostorima (npr. prostorije javne uprave, škole, knjižnice, zdravstvene ustanove, muzeji, javni parkovi i trgovi). Na taj će se način zajednice više uključiti u jedinstveno digitalno tržište, krajnji korisnici će imati pristup gigabitnom društvu, povećat će se digitalna pismenost i dopuniti javne usluge koje se nude u tim prostorima. Vaučeri WiFi4EU mogu se iskoristiti za financiranje instaliranja potpuno nove javne bežične mreže, nadogradnju postojeće javne bežične mreže ili proširenje pokrivenosti postojećom javnom bežičnom mrežom. Instaliranom mrežom ne smiju se udvostručivati besplatne privatne ili javne ponude sličnih osobina, uključujući kvalitetu.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je u prosincu 2018. godine. Općina Šandrovac ostvarila je bespovratna sredstva u iznosu od 15.000,00 eura. Projekt je u cijelosti financiran iz sredstava Europske unije.

Za provedbu aktivnosti korisnik mora odabrati poduzeće za instaliranje bežičnog interneta kao izvođača. Cilj projekta je u roku 18 mjeseci od stupanja na snagu Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava dovršiti instalaciju bežičnog interneta

Obnova društvenog doma u Jaseniku

Općina Šandrovac kandidirala je u veljači 2018. godine projekt Oživimo naše selo – obnova društvenog doma u Jaseniku na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Program održivog razvoja lokalne zajednice. Ugovor je potpisan u svibnju 2018. godine.

Vrijednost radova je 185.558,21 kuna sa 25% PDV-a, od čega doprinos Ministarstva iznosi 100.000,00 kuna odnosno 52%, a ostali iznos je podmirila Općina Šandrovac iz svoga proračuna.

U razdoblju od kolovoza do studenog 2018. godine ostvareni su sljedeći rezultati: izmijenjeno je krovište površine 172 m2, zamijenjena sva vanjska stolarija (prozori i vrata), izvršeni su zidarski radovi, pripremni radovi i izolaterski radovi, postavljena je završna obloga poda površine 87m2 te izrađen afasada površine 167m2 radi obnove i postizanja energetske učinkovitosti objekta zgrade društvenog doma u Jaseniku. Naknadno je izvršeno krečenje unutrašnjih prostorija doma, a sljedeće godine u planu je postavljanje novih pločica na terasi.

Azil za pse

Općinski načelnik Općine Šandrovac Josip Dekalić i pročelnica JUO Općine Šandrovac Ivana Fočić, dipl.iur., dana 13. srpnja 2018. godine bili su na radnom sastanku u Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, sa pomoćnicom ministra gospođom Ivanom Pintar, radi dogovora o darovanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šandrovac, k.č.br. 1821/4, oranica seča površine 1 jutro 368 čhv, zk.ul.br. 1419, k.o. Šandrovac, temeljem članka 56. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne Novine 94/13, 18/16, 89/17) i Uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne Novine 127/13).

Na inicijativu Općine Šandrovac u suradnji sa gradovima Bjelovar, Daruvar, Čazma, Garešnica i Grubišno polje kao i 11 općina na području Bjelovarsko-bilogorske županije na predmetnoj katastarskoj čestici izgraditi će se sklonište za životinje, s obzirom da je čestica smještena izvan naselja Šandrovac te da na njoj već postoji potrebna infrastruktura.

Zbog navedenog, izvršene su izmjene i dopune prostornog plana uređenja naselja Šandrovac u Općini Šandrovac, legalizacija objekata izgrađenih na predmetnoj čestici, te izrada idejnog rješenja za izgradnju azila od strane Mplana d.o.o. Bjelovar, sve na inicijativu i u nadležnosti Općine Šandrovac.

Nakon što će biti prikupljena potrebna dokumentacija, Općina Šandrovac podnijeti će potpuni zahtjev za darovanje k.č.br. 1821/4, oranica seča površine 1 jutro 368 čhv, k.č.br. 1821/7, oranica seča površine 808 čhv, k.č.br. 1821/8, oranica i vinograd seča površine 808 čhv, k.č.br. 1821/9, oranica seča površine 758 čhv, k.č.br. 1821/17, oranica seča površine 357 čhv

sve upisano u zk.ul.br. 1419, k.o. Šandrovac, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru, kao vlasništvo Republike Hrvatske, Ministarstvu državne imovine.

Projekt obnove vatrogasnog doma u Šandrovcu

Općina Šandrovac kandidirala je u rujnu 2018. godine projekt Obnove vatrogasnog doma u Šandrovcu na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu podmjere 7.4., tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, koja je sastavni dio Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Procijenjena vrijednost projekta građenja vatrogasnog doma i spremišta, koji uključuje građevinsko obrtničke radove, radove na uređenju okoliša i izgradnji prometne površine, radove instalacije vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije i strojarske instalacije, prema Projektu (arhitektonskom, građevinskom, geodetskom, elektromehničkom, strojarskom) i Troškovniku radova oznake broj T.D. 156/2015, izrađenom po Prostor eko d.o.o. Bjelovar, iznosi 1.906.378,84 kuna bez 25 % PDV-a, uvećana za ostale troškove provedbe projekta.

Projekt građenja vatrogasnog doma i spremišta, opisanih u članku 1. ove Odluke, financirati će se iz sredstava dobivenih povodom natječaja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju opisanom u članku 2. ove Odluke i iz Proračuna Općine Šandrovac za 2018. godinu, broj konta 4212991, u skladu sa zakonskom i podzakonskom procedurom.

Nabava spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada

Općina Šandrovac javila se u svibnju 2018. godine na javni poziv za iskaz interesa Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za područje Općine Šandrovac.

Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (br. 2018/001435) potpisan je dana 18.07.2018. godine. Planirana je nabava 389 spremnika od 120l za papir/karton, 5 spremnika od 2,5m3 za staklo, 430 spremnika od 120l za plastika.

Nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za područje Općine Šandrovac, financirati će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u vrijednosti od 85% iznosa prijave na javni poziv, dok će se preostala vrijednost u iznosu od 15% sredstava financirati se iz Proračuna Općine Šandrovac za 2018. godinu.

Projekt uređenja pravoslavnih groblja u općini Šandrovac

Općina Šandrovac kandidirala je u rujnu 2018. godine projekt uređenja pravoslavnih groblja u općini Šandrovac na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Program za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture. Ugovor o sufinanciranju je potpisan 5. prosinca 2018. godine

Vrijednost radova je 249.547,41 kuna sa 25% PDV-a, od čega doprinos Ministarstva iznosi 90.000,00 kuna odnosno 36%, a ostali iznos podmiriti će Općina Šandrovac iz svoga proračuna.

Radovi se sastoje od pripremnih radova, izrade ograde i postave panela ograde u ukupnoj duljini 1050 m, kao i ugradnji ulaznih vrata na pravoslavnom groblju u naselju Kašljavac, Lasovac, Pupelica i Ravneš u Općini Šandrovac.Projekti u planu

Projekti Općine Šandrovac u planu za razdoblje od 2015.-2019.g.

Strateški plan gospodarskog razvoja Općine Šandrovac za razdoblje 2015. - 2019.

I. izmjene i dopune Strateškog plana gospodarskog razvoja Općine Šandrovac za razdoblje 2015. - 2019.

II. izmjene i dopune Strateškog plana gospodarskog razvoja Općine Šandrovac za razdoblje 2015. - 2019.

Produljenje važenja za Strateški plan gospodarskog razvoja Općine Šandrovac za razdoblje 2015. - 2019.

Odluka o produljenju Županijske razvojne strategije BBŽ

Projekti Općine Šandrovac ostvareni u razdoblju od 2009.-2015.g.

- dovršenje i otvorenje Doma za starije i nemoćne osobe
- izgradnja vodovoda Šandrovac-Pupelica-Lasovac
- asfaltiranje i uređenje ceste u Lasovcu
- uređenje i nasipanje poljskih putova koji imaju izlaz na glavnu cestu
- uređenje i dovršenje Društvenih domova na području Općine Šandrovac
- ishođenje građevinske dozvole za industrijsku zonu, te početak izgradnje infrastrukture u industrijskoj zoni
- izrada glavnog projekta za pročistač otpadnih voda, a koji bi prihvaćao otpadne vode iz cijele Općine
- uređenje otvorenog bazena "Gradina"
- dogradnja ribarske kućice i uređenje okoliša oko ribnjaka , te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu kod ribnjaka
- izgradnja vidikovca na Šašnjevcu koja će služiti za konjičku udrugu, lovce, za školski sadržaj…
- uređenje lovačke kuće u Ravnešu
- kupnja nekretnine preko puta Crkve za potreba parkirališta
- pomoć školama i plaćanje nastave Male škole
- održavanje poljskih putova
- obaviti godišnje deratizacije tijekom godine
- izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Općine Šandrovac
- izrada projektne dokumentacije za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Šandrovac
- legalizacija objekata u vlasništvu Općine Šandrovac
- izvršeno energetsko certificiranje društvenih domova u vlasništvu Općine Šandrovac
- kupnja Poslovnog centra u Općini Šandrovac
- ishođene dozvole za gradnju Etno kuće i Vatrogasnog centra u Šandrovcu.

Projekti Općine Šandrovac ostvareni u razdoblju od 2005.-2009.g.

- izgradnja komunalne infrastrukture na području Općine Šandrovac
- izgradnja garaža
- izgradnja parkirališta
- sanacija klizišta i izgradnja parkirališta kod mrtvačnice
- izgradnja i uređenje parka i dječjeg igrališta
- kupnja zemljišta za industrijsku zonu
- asfaltiranje općinskih cesta : Lasovac-Ribnjačkav - asfaltiranje općinskih cesta. Lasovac-Ravneš
- obnova zvonika u naselju Lasovac
- izgradnja Mrtvačnica u naseljima: Šandrovac, Lasovac, Pupelica, Ravneš i Kašljavac
- izgradnja II. faze vodovoda