Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Tijela Općine

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Jedinstveni upravni odjel


Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela je Ivana Fočić, dipl. iur. Obavlja poslove na temelju Ustava, Zakona te ostalih propisa kojim su ti poslovi dani u nadležnost. Općinski pročelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova prenijetih u djelokrug tijela Općine. Neposredno ispred općinskog vijeća usmjerava rad Jedinstvenog upravnog odjela, vodi brigu o općinskoj imovini, kako pokretnoj tako i prema nekretninama organizira rad u referadi, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika.

Referent za računovodstvo i financije je Dajana Perhot. Obavlja poslove što se odnose na knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu, obračun plaća, te obračune materijalno-financijskog poslovanja Općine Šandrovac, priprema proračune i završne račune, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

Administrativni referent je Sandra Sedlanić.. Organizira i koordinira rad u referadi. Poslovi administrativnog referenta obuhvaćaju: prijam akata u propisane očevidnike i vođenje propisanih očevidnika o aktima i o uredskom poslovanju, otpremu akata, poslove arhive, organiziranje i nadzor nad obavljanjem uredskih poslova, priprema materijala za sjednice općinskog vijeća, vodi zapisnike sjednica, obavlja radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja u jednostavnijim upravnim stvarima u granicama dobivene ovlasti i rješenja vezana uz komunalne djelatnosti, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

Referent komunalno-poljoprivredno-prometni redar Općine Šandrovac je Miroslav Osmakčić. Nadzire provođenje odluka i akata iz područja komunalnog gospodarstva, nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti, naplaćuje mandatne globe i predlaže pokretanje prekršajnog postupka, predlaže odluke i mjere radi unapređenja života stanovnika Općine, provodi nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i odlukama te nad provedbom odluka o komunalnom redu vezano uz uređenje naselja i korištenje javnih zelenih površina, obavlja poslove povezane s uređenjem prometa na području Općine kao i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.


Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šandrovac

Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Šandrovac

I. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

II. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

Odluka o radnom vremenu JUO Općine Šandrovac

Plan prijma

KONTAKT:

OPĆINA ŠANDROVAC - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Adresa: Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac

OIB: 35024150994
Matični broj: 02580551
Žiro račun: IBAN: HR3224020061856400002

Telefon: 043/874-128
Fax: 043/874-366
Email: opcina@sandrovac.hr