Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Tijela Općine

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Savjet mladih Općine Šandrovac

Savjet mladih Općine Šandrovac (u nastavku teksta: Savjet) je savjetodavno tijelo Općine Šandrovac, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja i odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih općine Šandrovac.

Savjet ima pet (5) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koje bira Općinsko vijeće Općine Šandrovac. U Savjet se biraju mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života te koji imaju prebivalište ili boravište na području Općine Šandrovac.

Mandat članova Savjeta počinje danom konstituiranja Savjeta i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Šandrovac sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.


Postupak izbora članova Savjeta mladih općine Šandrovac pokrenulo je Općinsko vijeće općine Šandrovac javnim pozivom koji je objavljen na web stranici općine Šandrovac www.sandrovac.hr dana 13.12.2023. godine (KLASA: 024-02/23-01/42, URBROJ: 2103-15-03-23-1 od 13.12.2023.).

Odluku o izboru članova Savjeta mladih Općine Šandrovac (KLASA: 024-02/24-01/1, URBROJ: 2103-15-03-24-3 od 12.01.2024.) donijelo je na temelju članka 10. stavka 8. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/2014, 83/2023), članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ br. 08/2023) i članka 34. stavak 1. točka 13. Statuta Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ 1/2021, 6/2021, 08/2023) Općinsko vijeće Općine Šandrovac na 24. sjednici održanoj dana 12. siječnja 2024. godine.


SAVJET MLADIH OPĆINE ŠANDROVAC (sastav mandata od 2024. do 2025. godine)

1. MANUEL HUSNJAK, predsjednik Savjeta
2. PATRICIJA SEVEROVIĆ, zamjenik predsjednika Savjeta
3. PETAR ŠPORČIĆ, predstavnik Savjeta u Savjetu mladih BBŽ
4. LOVRO PLEŠKO
5. TIBOR SLOBODNJAK

Poslovnikom Savjeta mladih Općine Šandrovac detaljnije se uređuje način konstituiranja Savjeta, način sazivanja sjednica Savjeta, utvrđivanje dnevnog reda, predsjedavanje i sudjelovanje u radu, tijek sjednice, odlučivanje i glasovanje, vođenje zapisnika, postupak izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta, postupak razrješenja člana Savjeta, prava i dužnosti članova Savjeta i druga pitanja od značaja za rad Savjeta.

Programom rada i financijskim planom Savjeta mladih Općine Šandrovac za 2024. godinu, utvrđuju se planirane aktivnosti i financijska sredstva za provedbu tih aktivnosti.