Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Dokumenti i akti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Plan gospodarenja otpadom

Općina Šandrovac na temelju odredbi članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15) te članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) daje sljedeću:

INFORMACIJU o stavljanju na javni uvid nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje 2018. – 2023.Obavještava se javnost da se na javni uvid stavlja Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje 2018. – 2023. godine.

Tijelo nadležno za izradu Plana je Općina Šandrovac, Jedinstveni upravni odjel, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, OIB:35024150994.

Naziv plana koji se izrađuje: Plan gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje 2018. – 2023. godine

Obuhvat Plana: Aktivnosti i zahvati predviđeni Planom gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje 2018.-2023. obuhvaćaju administrativno područje Općine Šandrovac te sva naselja unutar općine.

Popis propisa slijedom kojih se Plan donosi: Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17), članak 21.

Sažetak postupka koji će se provesti:
U tijeku je izrada nacrta Plana. Po izradi nacrta Plana isti će biti stavljen na javni uvid u trajanju od 30 dana u periodu od 12.03.2018. godine do 12.04.2018. godine, tijekom kojeg će zainteresirana javnost moći dati mišljenja, primjedbe i prijedloge.

O stavljanju nacrta Plana na javni uvid, javnost će biti pravovremeno obaviještena objavom informacije na mrežnim stranicama Općine Šandrovac www.sandrovac.hr i u medijima.

Nacrt Plana bit će stavljen na javni uvid na mrežne stranice Općine Šandrovac www.sandrovac.hr i u prostorijama Općine Šandrovac u periodu od 12.03.2018. godine do 12.04.2018. godine.

Po obradi mišljenja, primjedbi i prijedloga, pripremiti će se tekst konačnog prijedloga Plana, koji će se dostaviti na prethodnu suglasnost Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, te potom na usvajanje na Općinsko vijeće Općine Šandrovac.

Nakon usvajanja, Plan će biti objavljen na mrežnim stranicama Općine Šandrovac www.sandrovac.hr

Način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti: Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moći će se davati putem: elektronske pošte: opcina@sandrovac.hr ili putem pošte na adresu: Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, ili u knjigu mišljenja, primjedbi i prijedloga koja će biti postavljena u prostorijama Općine Šandrovac, ured pročelnice, svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati u periodu od 12.03.2018. godine do 12.04.2018. godine.

Krajnji rok za dostavu primjedbi je 12.04.2018. godine. Mišljenja prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Za Općinu Šandrovac:

Općinski načelnik Općine Šandrovac
Josip Dekalić

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Šandrovac Ivana Fočić, dipl. iur.ikona
Odluka o izradi plana gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje 2018.- 2023. godine   

divider ikona
Mišljenje Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije   

divider ikona
Odluka o započinjanju post. ocjene o potrebi strat. procj. utjecaja na okoliš nacrta Plana gospodarenja otpadom   

divider ikona
Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje 2018.-2023. u digitalnom obliku   

divider ikona
Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš   

divider

Obavijest o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Obavještavamo zainteresirane da je Općinsko vijeće Općine Šandrovac na svojoj 9. sjednici, održanoj 15.05.2018. godine donijelo Odluku o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje od 2018. do 2023. godine (KLASA: 351-01/18-01/2, URBROJ:2123-05-01-18-1 od 15.05.2018.) sve temeljem članka 21. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne Novine„ br. 94/13 i 73/17) i članka 34. točka 3. Statuta Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ broj 2/2018), po dobivenoj suglasnost na Plan gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje 2018.-2023. godine od Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj (KLASA: 351-01/18-03/8,URBROJ:2103/1-07-18-2 od 04.05.2018. godine).

Plan gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje od 2018. do 2023. godine, broj projekta 18/18 od 13. travnja 2018. godine, izradila je tvrtka Prostor EKO d.o.o. Bjelovar B. Papandopula 16, 43 000 Bjelovar.

ikona
Plan gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje od 2018. do 2023. godine   

divider