Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Gospodarstvo i turizam

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Poslovne zone Općine Šandrovac

Na području Općine osnovane su dvije poslovne zone: Poslovna zona Doljani i Poslovna zona Bjelovarska.

Poduzetničke zone u funkciji su razvoja Općine Šandrovac i bržeg rasta poduzetništva kroz povoljnosti koje se pružaju poduzetnicima kod izgradnje poslovnog prostora na potpuno infrastrukturno opremljenom zemljištu, prvenstveno za proizvodne djelatnosti. Procjena je da će se u njima ostvariti značajan broj novih radnih mjesta, ostvarit će se povećanje ukupnog prihoda, izvoza, izvornog prihoda proračuna Općine. Poslovanje u poduzetničkoj zoni potiče optimalno korištenje domaćih resursa prije svega rada i infrastrukturnih objekata. Rezultat je pokretanje cjelovitog gospodarskog – tržišnog sustava, povećanje životnog standarda, zaustavljanje iseljavanja mladih i stručnih radnika.

Poslovna zona Doljani

Osnovana je Odlukom Općinskog vijeća općine Šandrovac o razvoju industrijske zone Doljani (Klasa: 311-01/04-03, Urbroj: 2123-05-01/04 od 28.07.2004. godine).

Prostorni obuhvat područja Poduzetničke zone „Doljani“ zauzima približno 5,61 ha površine. Zona je smještena na lijevoj strani na kraju naselja Šandrovac uz Županijsku cestu broj 2232 na relaciji Šandrovac - Pupelica. Poduzetnička zona „Doljani“ definirana je Prostornim planom uređenja Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ br. 23/05, 5/13, 4/15) kao izdvojeno građevinsko područje gospodarske namjene – proizvodno, pretežno industrijske namjene. Osnovne namjene prostora u zoni su izgradnja objekata za obavljanje proizvodnih, uslužnih i skladišnih djelatnosti. U zoni je dostupna sljedeća infrastruktura: energetska (plin, struja), prometna (županijska cesta 2232), komunalna (voda) i komunikacijska infrastruktura

Prometna i ostala komunalna infrastruktura, kao i osnovne namjene prostora u poduzetničkoj zoni, usklađene su sa Prostornim planom uređenja Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ br. 23/05, 5/13, 4/15) i Idejnim projektom broj T.D. 171/10-zona iz siječnja 2011. godine. Namjena prostora, uvjeti i način gradnje te definiran i rezerviran prostor za izgradnju infrastrukturnih građevina i mreža utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ br. 23/05, 5/13, 4/15) i Idejnim projektom broj T.D. 171/10-zona iz siječnja 2011. godine.

U poslovnoj zoni Doljani, graditi će se javno postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda iz javnog kanalizacijskog sustava za odvodnju temeljem pravomoćne građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/19-01/000154, URBROJ:2103/1-09-21-0011 od 10.03.2021. koju je izdala Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, kojeg su investitori Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, Komunalije vodovod d.o.o., Svetog Andrije 14, 43240 Čazma i Hrvatske vode.

Tvrtka SOLVIS d.o.o., Vesne Parun 15, 42000 Varaždin OIB: 80258164780 planira u poslovnoj zoni „Doljani“ izgradnju fotonaponske elektrane za proizvodnju i prodaju električne energije, veličine 20.842m2, nakon pribavljanja pravomoćne građevinske dozvole.

Poslovna zona Bjelovarska

Osnovana je Odlukom Općinskog vijeća općine Šandrovac, Klasa: 302-01/20-01/1, Urbroj: 2123-05-01-20-1 od 30.10.2020. godine.

Poslovna zona Bjelovarska, na adresi Bjelovarska 35, 43227 Šandrovac, koja se nalazi prema Prostornom planu uređenja Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac” broj 23/05, 5/13, 4/15, 3/19), unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Šandrovac, kojim je utvrđena gospodarska namjena (proizvodna – pretežno industrijska).

Smještena je uz županijsku cestu Ž3027 (T. Markovac - V.Trojstvo - Šandrovac). Ukupna površina Poslovne zone Bjelovarska iznosi 3,39 ha.

Namjena Poslovne zone Bjelovarska je gospodarska što podrazumijeva površine namijenjene za proizvodne, obrtničke i zanatske djelatnosti i usluge te za trgovinu i skladištenje. Pored osnovnih djelatnosti, moguće je na površinama poslovne namjene razviti i drugu djelatnost – prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ona ne ometa proces gospodarske djelatnosti.

U poslovnoj zoni trenutno je gospodarski subjekt Ekostar d.o.o., Višnjevac 48, Veliko Trojstvo, koji je u zakupu poslovnog prostora na 5 godina.