Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

O općini

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Prostorni planovi


Prostorni plan uređenja Općine Šandrovac objavljen je u „Općinskom glasniku Općine Šandrovac“
broj 23/05, 5/13, 4/15, 3/19.


U ovoj sekciji možete pregledati prostorni plan.BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
Prostorni plan Općine Šandrovac

Općina Šandrovac kao jedinica lokalne uprave i samouprave ima Ustavom Republike Hrvatske zagarantirano pravo na lokalnu samoupravu, koje obuhvaća pravo odlučivanja o potrebama i interesima građana lokalnog značenja, a osobito o:
- uređivanju prostora i urbanističkom planiranju,
- uređivanju naselja i stanovanja,
- komunalnim djelatnostima,
- brizi za djecu, socijalnoj skrbi, kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu,
- zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša,
- protupožarnoj i civilnoj zaštiti.

Obveza donošenja Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac utvrđena je člankom 23. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 2/01).

Preuzmite cijeli Prostorni plan Općine Šandrovac u .pdf formatu (6,2 MB). (stari)

›› Odluka o izmjenama i dopunama prostornog plana

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ŠANDROVAC

Knjiga 1
- Opći dio
- Tekstualni dio
- Grafički dio:
- Korištenje i namjena površina
- Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije
- Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav
- Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav i otpad
- Uvjeti korištenja prostora
- Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera
- Jasenik
- Kašljavac
- Lasovac
- Lasovac Brdo
- Pupelica
- Ravneš
- Šandrovac

Knjiga 2
- Obvezni prilozi


II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠANDROVAC

1. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac
2. Obavijest o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac
3. Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Šandrovac
4. Prijedlog II. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Šandrovac

0. Opći dio
1. Tekstualni dio
1. Korištenje i namjena površina
4. g Šandrovac
Prilozi

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠANDROVAC

1. Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
2. Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja SPP na okoliš
3. Razmatranje pristiglih mišljenja u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III.IDPPUOŠ
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III.IDPPUOŠ
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac
Obavijest javnosti o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac
Zaključak kojim se utvrđuje prijedlog III.IDPPUOŠ
Javna rasprava o prijedlogu III.IDPPUOŠ


0. Opći dio
1.Tekstualni dio
1.Korištenje i namjena površina
2.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije
2.c.Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav i otpad
3a.Uvjeti korištenja prostora
3b.Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera
4.b Kašljavac
4.f Ravneš
4.g Šandrovac

IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠANDROVAC

Mišljenje BBŽ o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš/ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac