Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Ravneš6.7.2017.


Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 127/99, 22/00, 73/00,129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 34. stavka 1. točke 10. Statuta Općine Šandrovac (“Općinski glasnik Općine Šandrovac” broj 32 od 19.03.2013.) i članka 5. stavka 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Šandrovac (KLASA: 943-01/15-01/3, URBROJ: 2123-05-01-15-1 od 13.03.2015.) Općinski načelnik Općine Šandrovac dana 5.07.2017. godine donio je sljedeću


ODLUKU


o raspisivanju javnog natječaja za prodaju  nekretnina u k.o. Ravneš


Članak 1.


Ovom Odlukom raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Šandrovac na području katastarske općine k.o. Ravneš  to: 1. nekretnina upisanih u zk.ul.br. 549, k.o. Ravneš, koji se sastoji od: • č.k.br. 628/2 u naravi dvor u Ravnešu površine 69 čhv,

 • č.k.br. 629/2 u naravi kuća dvor i voće i oranica površine 599 čhv,

 • č.k.br. 630/2 u naravi šuma u Ravnešu površine 77 čhv,

 • č.k.br. 631/2 u naravi šuma u Ravnešu površine 34 čhv,

 • č.k.br. 677/56 u naravi livada Jošine površine 254 čhv,

 • č.k.br. 678/15 u naravi livada Kašljevac površine 225 čhv,


   i nekretnina upisanih u zk.ul.br. 725, k.o. Ravneš, koji se sastoji od: • č.k.br. 104/3 u naravi livada Kašljevac površine 60 čhv,

 • č.k.br. 628/2/DIO u naravi kuća, dvor u selu površine 69 čhv,

 • č.k.br. 629/2/DIO u naravi gospodarska zgrada, dvor, voće i oranica površine 599 čhv,

 • č.k.br. 704/5 u naravi livada Podkućnica površine 386 čhv,

 • č.k.br. 993/3 u naravi livada Raičevka površine 438 čhv,

 • č.k.br. 1052/1 u naravi oranica Kašljevac površine 91 čhv.


za početnu cijenu od 42.000,00 kuna (slovima: četrdesetidvijetisućekunainulalipa). 


Predmet kupnje su sve čestice upisane u pojedini zemljišnoknjižni uložak.


Članak 2.


Prodaja se obavlja načinom “viđeno-kupljeno” što isključuje bilo kakve naknadne prigovore.


Članak 3.


Javni natječaj provest će se javnim prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.


Obavijest o Javnom natječaju objaviti će se u lokalnom glasilu,  na internetskim stranicama Općine Šandrovac i oglasnim pločama Općine Šandrovac.


Članak 4.


Ponuda mora sadržavati: 1. ime i prezime, OIB i adresu natjecatelja ili naziv i sjedište te MBS i OIB pravne osobe 2. dokaz da je natjecatelj državljanin Republike Hrvatske (preslika domovnice ili osobne iskaznice), a za pravne osobe rješenje o registraciji (dokaz o upisu u sudski, trgovački, strukovni, obrtnički ili drugi registar) s dokazom o osobi ovlaštenoj za zastupanje, 3. oznaku nekretnine i iznos ponuđene cijene

 2. potvrdu porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 15 dana do dana objave natječaja.

 3. potvrdu kao dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Šandrovac,

 4. izjavu da je Ponuditelj upoznat sa stanjem i opremljenošću nekretnine.

 5. izjavu da je upoznat sa uvjetima natječaja i da ih prihvaća,

 6. dokaz o plaćenoj jamčevini u visini 10% početne vrijednosti nekretnine.


Ponuda mora biti numerirana i uvezena u cjelinu.


Članak 5.


Ponuditelji na javnom natječaju mogu biti svi punoljetni državljani RH i pravne osobe registrirane u RH, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u RH. Nekretnine se ne mogu prodati fizičkoj ili pravnoj osobi koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema općinskom ili državnom proračunu, zaposlenicima i dobavljačima, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.


Članak 6.


Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.


U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu u odnosu na druge ponuditelje.


Članak 7.


Jamčevina Ponuditelja koji uspije na natječaju uračunat će se u ukupnu kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćeni iznos se vraća, najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju Javnog natječaja.


Ukoliko najpovoljniji Ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina, smatra se da je odustao od ponude i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a prednost u natječaju ima ponuda slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.


Članak 8.


Ponude sa traženim dokazima podnose se u roku od  8 dana od dana objave javnog poziva, zaključno do 14.srpnja 2017. godine,  na adresu Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, u zatvorenom omotu s napomenom „PONUDA NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U K.O. RAVNEŠ, a predaju se osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šandrovac ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici.


Članak 9.


Natječaj je valjan ako pristigne jedna ponuda koja ispunjava sve formalne uvjete natječaja.


Članak 10.


Otvaranje ponuda je javno. Javno otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama Općine Šandrovac od pet članova dana 17.07.2017. godine u 9,00 sati u prostoriji vijećnice Općine Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac.


Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama Općine Šandrovac utvrđuje pravovremenost, potpunost zahtjeva, i udovoljavanje općih kriterija iz ove Odluke.


Nepotpuni zahtjevi kao i zahtjevi podneseni izvan roka propisanog Javnim pozivom neće se razmatrati.


Članak 11.


Nakon provjere predane dokumentacije, Povjerenstvo izrađuje prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja i prodaji nekretnina.


Nakon provedenog javnog natječaja, Odluku o odabiru i prodaji nekretnina najpovoljnijem ponuditelju donijet će Općinski načelnik Općine Šandrovac za nekretninu pod točkom 1. ove Odluke u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda i o odluci će obavijestiti sve ponuditelje.


Članak 12.


Kupac je dužan, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prihvatu ponude  sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina. Ugovor o kupoprodaji nekretnine mora biti sastavljen u pisanom obliku i ovjeren kod javnog bilježnika.


Članak 13.


Ugovorom o prodaji može se ugovoriti jednokratna isplata ili obročna otplata ugovorenog iznosa prodajne cijene.


Kada se kupoprodajna cijena nekretnine isplaćuje odjednom, rok isplate ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja ugovora.


Kod kupnje nekretnine uz obročnu otplatu, za iznose kupoprodajne cijene veće od 70.000,00 kuna, obročna otplata ugovorenog iznosa prodajne cijene odobrava se do 12 rata i uz rok otplate koji ne može biti duži od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora.


Kod kupnje nekretnine uz obročnu otplatu kupac je dužan prije sklapanja ugovora o kupoprodaji  isplatiti prodavatelju 1 ratu kupoprodajne cijene.


Prodavatelj će dozvoliti kupcu da temeljem sklopljenog ugovora o kupoprodaji uz obročno plaćanje izvrši predbilježbu prava vlasništva na nekretninama, uz istodobnu zabilježbu uvjeta da je stjecanje prava vlasništva uvjetovano isplatom cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.


Nakon isplate cjelokupnog iznosa prodajne cijene, općinski načelnik izdaje brisovno očitovanje ovjereno kod javnog bilježnika radi brisanja hipoteke za kupljenu nekretninu.


Kupac ne može opteretiti kupljene nekretnine do potpune isplate kupoprodajne cijene.


U slučaju zakašnjenja s plaćanjem glavnice, kupac je dužan platiti zakonsku zateznu kamatu.


Kod obročne otplate ugovor će se raskinuti u slučaju neplaćanja četiri uzastopne rate.


Prodavatelj je dužan u ugovoru o kupoprodaji uz obročnu otplatu vrijednost (mjesečnog) obroka vezati uz kune.


Članak 14.


Kupac snosi sve troškove i izdatke vezane uz sklapanje Ugovora o kupoprodaji  nekretnine, troškove zemljišnoknjižne i katastarske provedbe na ime kupca.


Porez na promet nekretnina plaća kupac. Prodavatelj je dužan primjerak ugovora o kupoprodaji dostaviti nadležnoj poreznoj upravi.


Članak 15.


Općina Šandrovac zadržava pravo odustati od prodaje nekretnina koje su predmet ovog natječaja kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja bez navedenih razloga.


Općina Šandrovac zadržava pravo poništenja ovog javnog natječaja.


Članak 16.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Općinskom glasniku Općine Šandrovac“.


Općinski načelnik Općine Šandrovac


 


Josip Dekalićikona
Natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Ravneš   

dividerikona
Odluka o prodaji nekretnina k.o. Ravneš   

divider
< na popis vijesti