Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Javni pozivi i natječaji

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

JAVNI POZIVI ZA DODJELU POTPORE U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE ŠANDROVAC


Općina Šandrovac objavljuje temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Općine Šandrovac za razdoblje 2023. – 2027. godine (dalje: Program)  javne pozive za dodjelu potpora male vrijednosti iz Proračuna Općine Šandrovac za 2023. godinu poljoprivrednim gospodarstvima sa područja Općine Šandrovac za sljedeće mjere:

1.  Unapređenje biljne poljoprivredne proizvodnje
-   Mjera 1.1. Kalcifikacija poljoprivrednog zemljišta
-   Mjera 1.2. Navodnjavanje
-   Mjera 1.3. Uzorkovanje (analiza) tla

2. Unapređenje stočarske proizvodnje
-   Mjera 2.1. Umjetno osjemenjivanje goveda
-   Mjera 2.2. Umjetno osjemenjivanje krmača

Sukladno Uredbi komisije 1407/2013:3. Unapređenje plasmana vlastitih proizvoda
-  Mjera 3.1. Potpore za izlaganje na sajmovima i tržnicama
-  Mjera 3.2. Izgradnja i opremanje prostora za preradu biljnih proizvoda
-  Mjera 3.3. Izgradnja i opremanje prostora za preradu stočarskih proizvoda

Pojedini korisnik potpore može kombinirati korištenje svih Mjera maksimalnog godišnjeg iznosa od 600,00 eura koji mu je na raspolaganju.POTREBNA DOKUMENTACIJAPodnositelj zahtjeva, uz obrazac zahtjeva za odobravanje potpore (Prilog 1) mora priložiti dokumentaciju iz članka 4. Javnog poziva za svaku pojedinu mjeru 

1. preslik rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik i presliku obrtnice),
2.originalni račun izdan od strane nadležne veterinarske stanice, sa priloženom specifikacijom obavljenih usluga po pojedinom korisniku te sa pripadajućim brojevima usluga i datumima osjemenjivanja,
3. izjava o svim potporama male vrijednosti koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dvije godine na propisanom obrascu,
4. izjava da li je na način propisan člankom 2. Uredbe 1408/2013 korisnik povezan sa ostalim poduzetnicima (ispunjavaju samo pravne osobe)
5. izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova,
6. preslika osobne iskaznice nositelja poljoprivrednog gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, odnosno preslika rješenja o Upisu u sudski registar – za pravne osobe,
7. potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema Proračunu Republike Hrvatske,
8. potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema Proračunu Općine Šandrovac,
9. preslika IBAN računa podnositelja zahtjeva,
10. izjava o davanju privole Općini Šandrovac za korištenje osobnih podataka. 

Izjave navedene u članku 4. Javnoj poziva nalaze se pod (PRILOZI-izjave za fizičke osobe i PRILOZI – izjave za pravne osobe).

NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVAZahtjevi za dodjelu potpore dostavljaju se unutar roka za dostavu zahtjeva odnosno od 06. studenog 2023. do 06. prosinca  2023 godine do 15,00 sati, odnosno do utroška sredstava planiranih u proračunu Općine Šandrovac za 2023. godinu.Zahtjevi za dodjelu potpore dostavljaju se na adresu Općine Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, osobno i neposredno ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici.

INFORMACIJE O JAVNOM POZIVU

Ovaj Javni poziv objaviti će se na oglasnim pločama Općine Šandrovac i web stranici Općine Šandrovac www.sandrovac.hr.
Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šandrovac osobno ili na broj telefona 043/874128.


Objavljeno: 6.11.2023.


shad

ikona
dividerikona
dividerikona
dividerikona
dividerikona
dividerikona
dividerikona
dividerikona
dividerikona
dividerikona
dividerikona
dividerikona
dividerikona
divider