Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366

O općini

Zaželi Glasnik Općine Šandrovac Proračun Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Video kanal Monografija

Prostorni planovi

U ovoj sekciji možete pregledati prostorni plan.BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
Prostorni plan Općine Šandrovac

Općina Šandrovac kao jedinica lokalne uprave i samouprave ima Ustavom Republike Hrvatske zagarantirano pravo na lokalnu samoupravu, koje obuhvaća pravo odlučivanja o potrebama i interesima građana lokalnog značenja, a osobito o:
- uređivanju prostora i urbanističkom planiranju,
- uređivanju naselja i stanovanja,
- komunalnim djelatnostima,
- brizi za djecu, socijalnoj skrbi, kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu,
- zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša,
- protupožarnoj i civilnoj zaštiti.

Obveza donošenja Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac utvrđena je člankom 23. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 2/01).

Preuzmite cijeli Prostorni plan Općine Šandrovac u .pdf formatu (6,2 MB). (stari)

›› Odluka o izmjenama i dopunama prostornog plana

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ŠANDROVAC

Knjiga 1
- Opći dio
- Tekstualni dio
- Grafički dio:
- Korištenje i namjena površina
- Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije
- Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav
- Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav i otpad
- Uvjeti korištenja prostora
- Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera
- Jasenik
- Kašljavac
- Lasovac
- Lasovac Brdo
- Pupelica
- Ravneš
- Šandrovac

Knjiga 2
- Obvezni prilozi


II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠANDROVAC

1. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac
2. Obavijest o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac
3. Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Šandrovac
4. Prijedlog II. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Šandrovac


III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠANDROVAC

1. Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
2. Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja SPP na okoliš
3. Razmatranje pristiglih mišljenja u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III.IDPPUOŠ
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III.IDPPUOŠ
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac
Obavijest javnosti o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac
Zaključak kojim se utvrđuje prijedlog III.IDPPUOŠ
Javna rasprava o prijedlogu III.IDPPUOŠ


0. Opći dio.pdf
1. Korištenje i namjena površina.pdf
1.Tekstualni dio.pdf
2.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije.pdf
2.c Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav i otpad.pdf
3.a Uvjeti korištenja prostora.pdf
3.b Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera.pdf
4.f Ravneš.pdf
4.g Šandrovac.pdf
III. Prilozi.pdf
9.1.PJR-Zaključak
9.2.PJR-Objava.doc
Izvješće s javne rasprave - PPU

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠANDROVAC - izmijenjeni prijedlog

0. Opći dio
1.Tekstualni dio
1.Korištenje i namjena površina
2.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije
2.c.Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav i otpad
3a.Uvjeti korištenja prostora
3b.Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera
4.b Kašljavac
4.f Ravneš
4.g Šandrovac
III. Prilozi
Izvješće o ponovnoj jvnoj raspravi PPUOŠ