Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366

O općini

Zaželi Glasnik Općine Šandrovac Proračun Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Video kanal Monografija

ProjektiRekonstrukcija nerazvrstane ceste Mali Šandrovac

Cilj projekta "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mali Šandrovac" je rekonstrukcija (izgradnja i asfaltiranje) nerazvrstane ceste Mali Šandrovac u Općini Šandrovac, duljine 4312 metara. Projekt se provodi na k.č.br. 866/67, 2165/8, 2167, 2168, 2169/1, 2204, k.o. Šandrovac i k.č.br. 696/7, k.o. Pupelica, javnom dobru o općoj upotrebi (nerazvrstana cesta).

Za projekt "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mali Šandrovac" ishođena je Građevinska dozvola, KLASA:UP/I-361-03/1601/000050, URBROJ: 2103/1-09-16-0009 od 13.09.2016. godine izdana po Upravnom odjelu za graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije, koja je postala pravomoćna dana 07.10.2016. godine. Projekt ''Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mali Šandrovac“ provest će se u skladu sa građevinskim projektom T:D: 191/2016 iz rujna 2016. godine, ovlašteni projektant Domagoj Ileković, dipl.ing. gra. iz M PLAN d.o.o. iz Bjelovara.

Općina Šandrovac kao naručitelj u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mali Šandrovac", evidencijski broj nabave JN-MV-1/2018, predmet nabave: radovi na rekonstrukciji (izgradnji i asfaltiranju) nerazvrstane ceste Mali Šandrovac u Općini Šandrovac, CPV oznaka 45233120-6 radovi na izgradnji ceste, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu 2.431.639,48 HRK bez 25% PDV-a, kriterij za odabir: ekonomski najpovoljnija ponuda, za koji je obavijest o nadmetanju objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina broj obavijest o nadmetanju 2018/S 0F2-0010419 od dana 23.04.2018. godine, kao ekonomski najpovoljniju ponudu Odlukom KLASA: 406-01/18-03/12 URBROJ: 2123-05-03-18-24 od 30.05.2018. godine odabrao je ponudu broj 106/2018 od 14.05.2018. godine ponuditelja PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o., Bilogorska 43, 43000 Bjelovar, OIB:22512352352.

Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Mali Šandrovac KLASA:406-01/18-03/12, URBROJ: 2123-05-03-18-25 sklopljen je dana 27. lipnja 2018. godine. Vrijednost radova bez PDV-a: 2.424.750,15kn dok je ukupna vrijednost radova s PDV-om: 3.030.937,69 kn.

Projekt je u cijelosti financiran iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine, Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Radovi na rekonstrukciji (izgradnji i asfaltiranju) nerazvrstane ceste Mali Šandrovac u Općini Šandrovac, trajali su od 11.09.2018. godine do 29.09.2018. godine.

Nakon završetka radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Mali Šandrovac, ishođena je pravomoćna uporabna dozvola od Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije.Projekt izgradnje dječjeg vrtića u Šandrovcu

Općina Šandrovac kandidirala je u rujnu 2018. godine projekt izgradnje dječjeg vrtića u Šandrovcu, u Bjelovarskoj ulici, 43227 Šandrovac, na k.č.br. 1373, k.o. Šandrovac, a prema glavnom projektu Prostor eko d.o.o. Bjelovar, Borisa Papandopula 16, OIB: 12260386725, broj TD: 107/17 od 20.01.2018. godine na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” u okviru mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Procijenjena vrijednost projekta, koji uključuje građevinsko - obrtničke radove, vodovod i kanalizaciju, prometnice i uređenje okoliša, elektroinstalacijske radove i instalacije sustava za zaštitu od munje, strojarske instalacije, namještaj, opremu za kuhinju i praonicu i vertikalnu podiznu platformu, prema Projektu oznake broj T.D. 107/2017, izrađenom po Prostor eko d.o.o. Bjelovar, Borisa Papandopula 16 (arhitektonskom, građevinskom projektu konstrukcije, građevinskom projektu vodovoda i kanalizacije, građevinskom projektu – projektu prometnice i uređenja okoliša) geodetskom projektu Metra d.o.o. TD-05-01-18 od 6.02.2018. godine, elektrotehničkom projektu PIN d.o.o. TD 01/18 od 29.01.2018. godine, strojarskom projektu – plinska instalacija, instalacija grijanja, ventilacija i hlađenje ECO PROJEKT d.o.o. TD:011/2018, strojarskom projektu – projektu vertikalne platforme Ured Denisa Paleka, dipl.ing.stroj. DP 001/18) i Troškovniku radova T.D. 107/2017, iznosi 5.115.868,34 kune bez 25 % PDV-a, odnosno 6.394.835,42 kune bez 25 % PDV-a uvećana za ostale troškove provedbe projekta.

Projekt izgradnje dječjeg vrtića u Šandrovcu financirati će se iz sredstava dobivenih povodom natječaja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” u okviru mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine, u iznosu 100% iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europa ulaže u ruralna područja.

Dječji vrtić gradi se za 30 djece predškolskog uzrasta, a planira se zaposliti i 5 novih djelatnika, tri odgajatelja/ice na puno radno vrijeme, od kojih će jedna obavljati poslove ravnatelja na pola radnog vremena; jedna kuharica na puno radno vrijeme te jedna spremačica na puno radno vrijeme.

Projekt WIFI4EU

Općina Šandrovac kandidirala je u studenom 2018. godine projekt WIFI4EU – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama, Europskoj komisiji.

Inicijativa WiFi4EU program je potpore za omogućavanje besplatnog pristupa internetu u unutarnjim ili vanjskim javnim prostorima (npr. prostorije javne uprave, škole, knjižnice, zdravstvene ustanove, muzeji, javni parkovi i trgovi). Na taj će se način zajednice više uključiti u jedinstveno digitalno tržište, krajnji korisnici će imati pristup gigabitnom društvu, povećat će se digitalna pismenost i dopuniti javne usluge koje se nude u tim prostorima. Vaučeri WiFi4EU mogu se iskoristiti za financiranje instaliranja potpuno nove javne bežične mreže, nadogradnju postojeće javne bežične mreže ili proširenje pokrivenosti postojećom javnom bežičnom mrežom. Instaliranom mrežom ne smiju se udvostručivati besplatne privatne ili javne ponude sličnih osobina, uključujući kvalitetu.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je u prosincu 2018. godine. Općina Šandrovac ostvarila je bespovratna sredstva u iznosu od 15.000,00 eura. Projekt je u cijelosti financiran iz sredstava Europske unije.

Za provedbu aktivnosti korisnik mora odabrati poduzeće za instaliranje bežičnog interneta kao izvođača. Cilj projekta je u roku 18 mjeseci od stupanja na snagu Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava dovršiti instalaciju bežičnog interneta

Obnova društvenog doma u Jaseniku

Općina Šandrovac kandidirala je u veljači 2018. godine projekt Oživimo naše selo – obnova društvenog doma u Jaseniku na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Program održivog razvoja lokalne zajednice. Ugovor je potpisan u svibnju 2018. godine.

Vrijednost radova je 185.558,21 kuna sa 25% PDV-a, od čega doprinos Ministarstva iznosi 100.000,00 kuna odnosno 52%, a ostali iznos je podmirila Općina Šandrovac iz svoga proračuna.

U razdoblju od kolovoza do studenog 2018. godine ostvareni su sljedeći rezultati: izmijenjeno je krovište površine 172 m2, zamijenjena sva vanjska stolarija (prozori i vrata), izvršeni su zidarski radovi, pripremni radovi i izolaterski radovi, postavljena je završna obloga poda površine 87m2 te izrađen afasada površine 167m2 radi obnove i postizanja energetske učinkovitosti objekta zgrade društvenog doma u Jaseniku. Naknadno je izvršeno krečenje unutrašnjih prostorija doma, a sljedeće godine u planu je postavljanje novih pločica na terasi.

Azil za pse

Općinski načelnik Općine Šandrovac Josip Dekalić i pročelnica JUO Općine Šandrovac Ivana Fočić, dipl.iur., dana 13. srpnja 2018. godine bili su na radnom sastanku u Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, sa pomoćnicom ministra gospođom Ivanom Pintar, radi dogovora o darovanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šandrovac, k.č.br. 1821/4, oranica seča površine 1 jutro 368 čhv, zk.ul.br. 1419, k.o. Šandrovac, temeljem članka 56. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne Novine 94/13, 18/16, 89/17) i Uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne Novine 127/13).

Na inicijativu Općine Šandrovac u suradnji sa gradovima Bjelovar, Daruvar, Čazma, Garešnica i Grubišno polje kao i 11 općina na području Bjelovarsko-bilogorske županije na predmetnoj katastarskoj čestici izgraditi će se sklonište za životinje, s obzirom da je čestica smještena izvan naselja Šandrovac te da na njoj već postoji potrebna infrastruktura.

Zbog navedenog, izvršene su izmjene i dopune prostornog plana uređenja naselja Šandrovac u Općini Šandrovac, legalizacija objekata izgrađenih na predmetnoj čestici, te izrada idejnog rješenja za izgradnju azila od strane Mplana d.o.o. Bjelovar, sve na inicijativu i u nadležnosti Općine Šandrovac.

Nakon što će biti prikupljena potrebna dokumentacija, Općina Šandrovac podnijeti će potpuni zahtjev za darovanje k.č.br. 1821/4, oranica seča površine 1 jutro 368 čhv, k.č.br. 1821/7, oranica seča površine 808 čhv, k.č.br. 1821/8, oranica i vinograd seča površine 808 čhv, k.č.br. 1821/9, oranica seča površine 758 čhv, k.č.br. 1821/17, oranica seča površine 357 čhv

sve upisano u zk.ul.br. 1419, k.o. Šandrovac, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru, kao vlasništvo Republike Hrvatske, Ministarstvu državne imovine.

Projekt obnove vatrogasnog doma u Šandrovcu

Općina Šandrovac kandidirala je u rujnu 2018. godine projekt Obnove vatrogasnog doma u Šandrovcu na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu podmjere 7.4., tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, koja je sastavni dio Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Procijenjena vrijednost projekta građenja vatrogasnog doma i spremišta, koji uključuje građevinsko obrtničke radove, radove na uređenju okoliša i izgradnji prometne površine, radove instalacije vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije i strojarske instalacije, prema Projektu (arhitektonskom, građevinskom, geodetskom, elektromehničkom, strojarskom) i Troškovniku radova oznake broj T.D. 156/2015, izrađenom po Prostor eko d.o.o. Bjelovar, iznosi 1.906.378,84 kuna bez 25 % PDV-a, uvećana za ostale troškove provedbe projekta.

Projekt građenja vatrogasnog doma i spremišta, opisanih u članku 1. ove Odluke, financirati će se iz sredstava dobivenih povodom natječaja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju opisanom u članku 2. ove Odluke i iz Proračuna Općine Šandrovac za 2018. godinu, broj konta 4212991, u skladu sa zakonskom i podzakonskom procedurom.

Nabava spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada

Općina Šandrovac javila se u svibnju 2018. godine na javni poziv za iskaz interesa Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za područje Općine Šandrovac.

Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (br. 2018/001435) potpisan je dana 18.07.2018. godine. Planirana je nabava 389 spremnika od 120l za papir/karton, 5 spremnika od 2,5m3 za staklo, 430 spremnika od 120l za plastika.

Nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za područje Općine Šandrovac, financirati će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u vrijednosti od 85% iznosa prijave na javni poziv, dok će se preostala vrijednost u iznosu od 15% sredstava financirati se iz Proračuna Općine Šandrovac za 2018. godinu.

Projekt uređenja pravoslavnih groblja u općini Šandrovac

Općina Šandrovac kandidirala je u rujnu 2018. godine projekt uređenja pravoslavnih groblja u općini Šandrovac na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Program za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture. Ugovor o sufinanciranju je potpisan 5. prosinca 2018. godine

Vrijednost radova je 249.547,41 kuna sa 25% PDV-a, od čega doprinos Ministarstva iznosi 90.000,00 kuna odnosno 36%, a ostali iznos podmiriti će Općina Šandrovac iz svoga proračuna.

Radovi se sastoje od pripremnih radova, izrade ograde i postave panela ograde u ukupnoj duljini 1050 m, kao i ugradnji ulaznih vrata na pravoslavnom groblju u naselju Kašljavac, Lasovac, Pupelica i Ravneš u Općini Šandrovac.