Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika/stručne suradnice u LAG-u Sjeverna Bilogora2.5.2024.


https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=143116549


 


STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA

Radno mjestoMjesto rada: VELIKO TROJSTVO, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 2.5.2024.
Natječaj vrijedi do: 10.5.2024.PosloprimacRazina obrazovanja:  • Viša ili prvostupanjska

  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: 2 godine
Ostale informacije: Na temelju članka 24. Statuta Udruge Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora Upravni odbor LAG-a Sjeverna Bilogora, dana 2. svibnja 2024. godine objavljuje Natječaj na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora za radno mjesto: Stručni suradnik/stručna suradnica.
 
• Mjesto rada: sjedište Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora, Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo i terenski rad
• Broj traženih radnika: 1
• Vrsta zaposlenja: na određeno (30 mjeseci)
• Radno vrijeme: puno radno vrijeme
• Način rada: smjena - prijepodne
• Smještaj: nema smještaja
• Naknada za prijevoz: u cijelosti
• Natječaj vrijedi od: 2.5.2024.
• Natječaj vrijedi do: 10.5.2024.
 
Osnovni podaci o radnom mjestu
• Kategorija: I
• Potkategorija: Referent
• Naziv radnog mjesta: Stručni suradnik
• Broj izvršitelja: 1
 
Stručno znanje
• sveučilišni prvostupnik ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
• poznavanje rada na računalu, najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega najmanje 1 godina na poslovima vezanim uz upravljanje projektima financiranim iz fondova Europske unije, dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
• komunikacijske vještine
• organizacijske sposobnosti
• poznavanje engleskog jezika
• vozačka dozvola B kategorije.
 
Opis poslova i zadataka koji se pretežito obavljaju na radnom mjestu i približan postotak vremena potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno:
• obavlja administrativne, tehničke i uredske poslove prema rasporedu elemenata provedbe projekta za LAG (20%)
• angažiranje vanjskih stručnjaka i podizvođača te promidžba projekta (10%)
• surađuje na svim poslovima provedbe projekata LAG-a (40%)
• koordinira sve projektne aktivnosti, samostalno komunicira sa zaposlenicima i korisnicima projekta (10%)
• vodi odgovarajuće evidencije i registre, organizira, izvještava i komunicira s partnerima te nadzire cjelokupnu provedbu projekta (15%)
• obavlja i druge poslove po nalogu Predsjednika, Upravnog odbora i Voditelja LAG-a (5%).
 
Složenost posla:
• razina koja uključuje izradu nacrta složenijih izvješća i akata vezanih uz administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga Ureda
• prikupljanje, obrada i analiza složenijih podataka na hrvatskom i engleskom jeziku
• sudjelovanje u organizaciji sastanaka i pripremi popratnih materijala te izradu bilješki
• obavljanje složenijih stručnih poslova vezanih uz provođenje projekata i programa za sektor civilnog društva koji se financiraju iz fondova Europske unije što obuhvaća proučavanje, analizu dokumentacije, praćenje provedbe programa i projekata i to uz češći nadzor, opće i specifične upute voditelja LAG-a
• surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije radi prikupljanja ili razmjene informacija
• odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika te obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.
 
Samostalnost u radu:
• samostalnost u radu u jednostavnim i rutinskim poslovima uz stalni nadzor i upute Voditelja i Predsjednika LAG-a.
 
Stupanj suradnje i komunikacija sa strankama:
• stručna komunikacija s drugim institucijama i strankama.
 
Stupanj odgovornosti:
• odgovornost koja uključuje odgovornost za materijalne resurse, zakonitost rada i postupanja,
• pravilna primjena izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.
 
Sve zainteresirane osobe obvezne su dostaviti sljedeće:
• pisanu zamolbu
• životopis
• dokaz o ispunjavanju stručnih uvjeta odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (za radna mjesta I. i II. vrste diploma). Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj obrazovanja i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno
• dokaz o znanju engleskog jezika i informatičkog znanja (preslika svjedodžbe/diplome/uvjerenja)
• dokaz stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu)
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak
• preslika važeće osobne iskaznice
• preslika vozačke dozvole B kategorije.
 
Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).
 
Prijave dostavljene bilo kojim drugim načinom dostave osim putem  preporučene pošte, kao i nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, a osobe koje takve prijave podnesu neće se smatrati kandidatima prijavljenima na natječaj.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju i koja je dostavljena putem preporučene pošte s uredno vidljivim datumom i vremenom zaprimanja u poštanski ured.
 
U prijavi se navode osobni podaci podnositelja prijave – ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili  mobitela, e-mail adresa i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim/om na Natječaj te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim/om na Natječaj.
 
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će obaviješteni putem e-maila koji navedu u prijavi o mjestu, vremenu i načinu održavanja provjere, isto će biti objavljeno na web stranici: www.lag-sjeverna-bilogora.hr Ako kandidat iz bilo kojih razloga ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na  Natječaj.
 
Prijave s prilozima dostavljaju preporučenom poštom na adresu: Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo zaključno s datumom slanja 10. svibnja 2024. godine do 23:59 sati s nazivom predmeta: „Za Natječaj – Stručni suradnik/stručna suradnica“ s napomenom „Ne otvarati“.
 
Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u zakonskom roku.PoslodavacPoslodavac: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SJEVERNA BILOGORA
Kontakt: pisana zamolba: Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo

< na popis vijesti