Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA OD 01. LIPNJA 2022. GODINE1.6.2022.


Poštovani, dužni smo Vas izvijestiti da od 01. lipnja 2022. godine možete koristiti reciklažno dvorište u Bjelovaru, na adresi Tomaša Garika Masaryka 4/b, pored Autobusnog kolodvora.


Pravo na korištenje usluga reciklažnog dvorišta imaju fizičke osobe,  pravne osobe te fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, s prijavljenim prebivalištem ili sjedištem na području Općine Šandrovac, i to naselja: Jasenik, Kašljavac, Lasovac, Lasovac brdo, Pupelica, Ravneš i Šandrovac.


 


Fizičke osobe,  pravne osobe te fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost mogu, bez naknade, predati u reciklažno dvorište sljedeće vrste otpada: 1. papirnu i kartonsku ambalažu, KB 15 01 01,

 2. papir i karton, KB 20 01 01,

 3. metalnu ambalažu, KB 15 01 04,

 4. metale, KB 20 01 40,

 5. odbačenu električnu i elektroničku opremu, 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*

 6. otpadne gume, KB 16 01 03.


 


Fizičke osobe,  pravne osobe te fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost iz članka 3. ovog Ugovora mogu, uz naknadu,  predati u reciklažno dvorište sljedeće vrste otpada: 1. staklenu ambalažu, KB 15 01 07,

 2. plastičnu ambalažu, KB 15 01 02,

 3. odjeću i tekstil, KB 20 01 10 i KB 20 01 11,

 4. glomazni otpad, KB 20 03 07,

 5. i druge vrste otpada koje je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom.


Visina naknade je:


- za otpad iz točke 1., 3. i 4. iznosi  500,00 kuna za svaku tonu predanog otpada, odnosno 0,50 kuna za kg predanog otpada,


za otpad iz točke 2. i 5. iznosi 1.500,00 kuna za svaku tonu predanog otpada, odnosno 1,50 kuna za kg predanog otpada.


 


Naknadu za otpad koji su u reciklažno dvorište predale fizičke osobe, Općina Šandrovac plaća trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. temeljem ispostavljenog računa sa pripadajućom specifikacijom, najkasnije do 20-og u mjesecu, za prethodni mjesec.


 


Pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a koje su predale otpad u reciklažno dvorište, plaćaju trgovačkom društvu Komunalac d.o.o., naknadu iz stavka 1. ovog članka za predani otpad, temeljem ispostavljenog računa sa pripadajućom specifikacijom, najkasnije do 20-og u mjesecu, za prethodni mjesec.


 


Otpad prethodno razvrstan  uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta možete predati u okviru radnog vremena reciklažnog dvorišta: ponedjeljak-petak 7:00-18:00, subotom 8:00-13:00, e-mail: rd@komunalac-bj.hr, tel: 043/332-112.


 


VAŽNO: NA RECIKLAŽNO DVORIŠTE DOĆI S: • važećom osobnom iskaznicom i posljednjim plaćenim računom Komunalca d.o.o. Bjelovar,

 • otpadom razvrstanim po vrstama.ikona
OPĆINA ŠANDROVAC - KORIŠTENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA   

divider
< na popis vijesti