Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

OBAVIJEST O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠANDROVAC29.11.2018.


I. Temeljem Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac (KLASA: 350-02/18-01/1, URBROJ:2123-05-01-18-1 od 23. studenog 2018. godine), koju je Općinsko vijeće Općine Šandrovac donijelo na svojoj 14. sjednici održanoj dana 23. studenog 2018. godine, započinje izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac (u daljnjem tekstu “III. id PPUO Šandrovac”).


II.


Izradi III. id PPUO Šandrovac pristupa se zbog:  1. usklađenja sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i posebnih propisa;

  2. usklađenja sa Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije;

  3. zahtjeva Nositelja izrade i pravnih i fizičkih osoba (sve zahvati u prostoru lokalnog značaja);

  4. manjih izmjena granica i namjene građevinskih područja,

  5. manjih izmjena načina planiranja i planiranja izgradnje izvan građevinskih područja,

  6. manjih izmjena odredbi za provedbu.


III.


Nositelj izrade III. id PPUO Šandrovac je Jedinstveni upravni odjel Općine Šandrovac, a stručni izrađivač odabrat će se na posebnim propisom utvrđen način.


IV.


Važeći PPUO Šandrovac može se pogledati na web stranici Općine Šandrovac (www.sandrovac.hr), a detaljne informacije o tijeku izrade mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šandrovac, na adresi Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, ili na telefon 043 874 128.


Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šandrovac
Ivana Fočić, dipl. iur.


 ikona
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III.IDPPUOŠ   

dividerikona
Mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III.IDPPUOŠ   

divider
< na popis vijesti