Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za kupnju šuma i/ili šumskog zemljišta30.10.2017.


Temeljem Izjave o ustroju HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću (Posl.broj: OU-540/15-2), članka 9. Pravilnika o postupku kupoprodaje šuma i/ili šumskog zemljišta i Odluke Uprave Hrvatskih šuma d.o.o., Ur.broj: DIR-51-17-4942/01 od 24. kolovoza 2017. godine, Povjerenstvo za kupnju šuma i/ili šumskog zemljišta raspisuje
JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za kupnju šuma i/ili šumskog zemljišta

1. Objavljuje se javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju šuma i/ili šumskog zemljišta.

2. Kupnja šuma i/ili šumskog zemljišta vrši se u ime i za račun Republike Hrvatske.

3. Rok za podnošenje ponude je 20. prosinca 2017. godine.

4. Pisane ponude s traženom dokumentacijom slati na adresu: Hrvatske šume d.o.o.,
Kneza Branimira 1, 10 000 Zagreb s naznakom „NE OTVARATI, PONUDA ZA
KUPNJU ŠUMA I/ILI ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA“.

5. Šume i/ili šumska zemljišta mogu se kupiti samo ako se ponuđena nekretnina u odnosu na površine s kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. nalazi smještena kao:

 enklava
 poluenklava
 uz među posjeda
 ukoliko se radi o samostalnim šumskim površinama veličine iznad 50 ha.

6. Ponuda mora sadržavati:

 opće podatke o ponuditelju: ime, prezime, točnu adresu, broj telefona i OIB fizičke osobe, odnosno puni naziv, točnu adresu, broj telefona i OIB pravne osobe;
 podatke o nekretnini koja je predmet ponude (k.o. i k.č.br.);
 ponudbenu cijenu izraženu u kunama;
 dokaz o vlasništvu nekretnine-potpuni (povijesni) zemljišnoknjižni izvadak;
 dokaz o posjedu-posjedovni list;
 kopiju katastarskog plana.

Ukoliko je ponuđena nekretnina u suvlasništvu više fizičkih ili pravnih osoba ponudu moraju dostaviti svi suvlasnici nekretnine za svoj suvlasnički dio.

7. Ponuditelji će biti pisanim putem obaviješteni o prihvaćanju ili odbijanju ponudeikona
JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za kupnju šuma i/ili šumskog zemljišta   

divider
< na popis vijesti