Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Porez na nekretnine21.6.2017.


VLASNICIMA I KORISNICIMA NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE ŠANDROVAC -  PREDMET: Porez na nekretnine – poziv na dostavu podataka

Poštovani, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima („Narodne Novine“ br. 115/2016) u porezni sustav Republike Hrvatske sa danom 01. siječnja 2018. godine uvodi se porez na nekretnine, dok se komunalna naknada ukida sa danom 31. prosinca 2017.godine.


Člankom 20. stavkom 2. Zakona o lokalnim porezima propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine od 01. siječnja 2018. godine. Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju jedinice lokalne samouprave na području kojih se nekretnina nalazi i prihod su te jedinice lokalne samouprave.


U svrhu izrade Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, kao i pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, ovim putem pozivamo vlasnike i korisnike nekretnina na području Općine Šandrovac da žurno a najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce poštom ili osobnom dostavom na adresu


Općina Šandrovac, Jedinstveni upravni odjel, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac


Svi obrasci i obavijesti su dostupni i na internetskoj stranici www.sandrovac.hr.


Za pomoć u popunjavanju obrazaca ili dodatne informacije, slobodno se obratite osobno u Jedinstveni upravni odjel, na email opcina-sandrovac@bj.t-com.hr ili na telefon 043/874128 svakim radnim danom u vremenu od 12,00 – 15,00h.


Dostava podataka je obavezna. Sve kolone u obrascu moraju biti popunjene. Obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane vlasnika odnosno korisnika nekretnine.


Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina Šandrovac, koji su dobiveni od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina Šandrovac s najvišim koeficijentima za stanje i dob nekretnine koje propisuje Zakon o lokalnim porezima! Jedinstveni upravni odjel Općine Šandrovac


Porezni obveznici se obavještavaju sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima:


- da je predmet oporezivanja nekretnina,


- da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,


- da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,


- da se nekretninom smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja,


- da se neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje prema važećem prostornom planu i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, vodovima el. energije i vode prema mjesnim prilikama, a na njemu nije izgrađena nikakva građevina za koju je potrebna građevinska dozvola,


- da se dodatnim sadržajima smatraju osobito bazeni, saune, sportski tereni i sl.,


- da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),


- da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,


- da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja. Jedinstveni upravni odjel Općine Šandrovac


 ikona
Obrazac - porez na nekretnine   

divider
< na popis vijesti