Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

NATJEČAJ za prijam u službu na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust)8.3.2017.


I. za prijam u službu na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust) u Jedinstveni upravni odjel Općine Šandrovac administrativni referent - jedan izvršitelj/ica, uz obavezni probni rad u trajanju 3 mjeseca.


II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN te posebne uvjete: – srednja stručna sprema upravni pravnik ili opće struke u četverogodišnjem trajanju, – najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni stručni ispit, – poznavanje hrvatskog jezika i rada na računalu, – položen stručni ispit za djelatnika u pismohrani.


III. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a. Kandidat s pravom prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje te dokaz da je nezaposlen.


IV. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za djelatnika u pismohrani, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.


V. Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti: – životopis, – dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu, rješenje o rasporedu, potvrda poslodavca, preslik radne knjižice ili/i potvrda HZMO-a o radnopravnom statusu) - izvornik, – dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica) - preslik, – dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedožba) - preslik, – uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu - preslik, – uvjerenje o položenome stručnom ispitu za djelatnika u pismohrani (ako postoji) - preslik, – uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana) – izvornik, - dokaz ili osobnu izjavu o ispunjavanju posebnog uvjeta poznavanja hrvatskog jezika i rada na računalu (izvornik), – vlastoručno potpisana izjava kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a – izvornik.


VI. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.


VII. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.


VIII. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.


IX. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici – www.sandrovac.hr. Na oglasnoj ploči Općine Šandrovac i web-stranici www.sandrovac.hr. objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.


X. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, s naznakom: »Ne otvaraj – za natječaj – administrativni referent«.


XI. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. XII. O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Općina Šandrovac DETALJE MOŽETE POGLEDATI U PDF PRIVITKUikona
Natječaj - zamjena za porodiljni dopust   

dividerikona
Lista kandidata   

divider
< na popis vijesti