Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

OBAVIJEST O PROVEDENOM POSTUPKU BAGATELNE NABAVE - STOLARIJA ZA DOM RAVNEŠ28.7.2016.


Na temelju članka 19., a u svezi sa člankom 12. Pravilnika o bagatelnoj nabavi roba, usluga i radova Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ br. 4/2014.) i članka 58. Statuta Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ br. 32 od 19.03.2013.) Općinski načelnik Općine Šandrovac dana 18. srpnja 2016. godine donosi sljedeću


ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku bagatelne nabave
„Zamjena vanjske stolarije na zgradi Društvenog doma u Ravnešu u Općini Šandrovac“


Članak 1.
U postupku bagatelne nabave prikupljanjem ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje geodetskih poslova radi za nabave plastične stolarije (prozora i vrata prema specifikaciji u prilogu 1), te ugradnje stolarije na zgradi Društvenog doma u Ravnešu u Općini Šandrovac radi zamjene postojeće drvene stolarije, a sve radi povećanja energetske učinkovitosti na objektu društvenog doma u Ravnešu, procijenjena vrijednost nabave: 35.000,00 kuna bez PDV-a, CPV: 45421130-4 Ugradnja vrata i prozora, odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja:


FUGAPLAST d.o.o., Augusta Šenoe 15, 48331 Gola,
broj ponude 16-0937 od 13.07.2016.godine na iznos od 28.229,50 kuna bez PDV-a, odnosno na iznos od 35.286,87 kuna sa 25% PDV-a


Članak 2.
Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o bagatelnoj nabavi usluga i radova nabave plastične stolarije (prozora i vrata prema specifikaciji u prilogu 1), te ugradnje stolarije na zgradi Društvenog doma u Ravnešu području Općine Šandrovac.


Članak 3.
Protiv odluke ne može se izjaviti žalba jer se na istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.


Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Općinskom glasniku Općine Šandrovac“.Obrazloženje


Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, MB:2580551, OIB: 35024150994, kao javni naručitelj, dostavila je 07. srpnja 2016. godine poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave prikupljanjem ponuda najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu plastične stolarije (prozora i vrata prema specifikaciji u prilogu 1), te ugradnje stolarije na zgradi Društvenog doma u Ravnešu u Općini Šandrovac radi zamjene postojeće drvene stolarije, a sve radi povećanja energetske učinkovitosti na objektu društvenog doma u Ravnešu.


Pozivi za dostavu ponuda poslani su na adrese sljedećih proizvođača stolarije:
1. IVETA d.o.o., Križevačka cesta 33, 43000 Bjelovar,
2. TROHA-DIL d.o.o., Gudovačka 85, 43000 Bjelovar,
3. FUGAPLAST d.o.o., Augusta Šenoe 15, 48331 Gola.


U roku za dostavu ponuda, od 07. srpnja do 15. srpnja 2016. godine pristiglo je tri ponude sljedećih ponuđača redom kako su pristigle:
1. Iveta d.o.o., Križevačka cesta 33, 43000 Bjelovar, broj ponude B6P2180A od 8.07.2016. godine na iznos od 29.434,12 kuna bez PDV-a, odnosno na iznos od 36.792,65 kuna sa 25% PDV-a,
2. TROHA-DIL d.o.o., Gudovačka 85, 43000 Bjelovar, broj ponude od 01-11-0006614 od 11.07.2016. godine na iznos od 31.283,73 kuna bez PDV-a, odnosno na iznos od 39.104,66 kuna sa 25% PDV-a,
3. FUGAPLAST d.o.o., Augusta Šenoe 15, 48331 Gola, broj ponude 16-0937 od 13.07.2016.
godine na iznos od 28.229,50 kuna bez PDV-a, odnosno na iznos od 35.286,87 kuna sa 25% PDV-a.


Temeljem ovlasti iz članka 12. Pravilnika o bagatelnoj nabavi roba, usluga i radova Općine Šandrovac te članka 58. Statuta Općine Šandrovac, općinski načelnik razmotrio je zaprimljene ponude dana 18. srpnja 2016. godine, te je utvrđeno da su sve ponude potpune i da zadovoljavaju sve tražene uvjete iz poziva, priložena je cijena prema troškovniku iz javnog poziva, povoljni rokovi za izradu tražene dokumentacije zbog čega su sve navedene ponuda prihvatljive.


Međutim, s obzirom da je kriterij za odabir ponude najpovoljnija ponuda, a to je ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz poziva sadrži najniži iznos ponude za tražene usluge, općinski načelnik odabrao je ponudu tvrtke FUGAPLAST d.o.o., Augusta Šenoe 15, 48331 Gola, broj ponude 16-0937 od 13.07.2016. godine na iznos od 28.229,50 kuna bez PDV-a, odnosno na iznos od 35.286,87 kuna sa 25% PDV-a kao najpovoljniju.


Odluku o odabiru najpovoljnije ponude naručitelj će bez odgode, a najkasnije u roku od 10 dana od otvaranja ponuda istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda emailom, objavom na internetskim stranicama naručitelja).


Naručitelj objavom odluke o odabiru najpovoljnije ponude odnosno njenom izvršenom dostavom na dokaziv način stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.


Nabava bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, provodi se izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s odabranim gospodarskim subjektom. Narudžbenicu i/ili ugovor potpisuje načelnik.
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se na istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.
Zbog svega navedenog odlučeno je kao u izreci.


 ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA
Općinski načelnik Općine Šandrovac
Josip Dekalić


 


Dostaviti objavom na web stranici Općine Šandrovac i emailom:
1. Iveta d.o.o., Križevačka cesta 33, 43000 Bjelovar,
2. TROHA-DIL d.o.o., Gudovačka 85, 43000 Bjelovar,
3. FUGAPLAST d.o.o., Augusta Šenoe 15, 48331 Gola.
4. JUO Općine Šandrovac – računovodstvo
5. Pismohrana


 ikona
OBAVIJEST O PROVEDENOM POSTUPKU BAGATELNE NABAVE - STOLARIJA ZA DOM RAVNEŠ   

divider
< na popis vijesti