Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac31.10.2015.


Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine«, broj 153/13), te članka 34. stavak 1. točka 3. Statuta Općine Šandrovac (“Općinski glasnik Općine Šandrovac broj 32 od 19.03.2013.), Općinsko vijeće Općine Šandrovac na 14. sjednici održanoj dana 13.ožujka 2015. godine donijelo je


O D L U K U
o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac


I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.


Pokreće se izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac („Općinski glasnik Općine Šandrovac“ broj 23/05 i „Općinski glasnik Općine Šandrovac“ broj 5/13), u daljnjem tekstu „II. id PPUO Šandrovac“.


Članak 2.


Nositelj izrade II. izmjena i dopuna PPU OŠ je Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu „Nositelj izrade“), a sredstva za izradu osigurana su u proračunu Općine Šandrovac.II. PRAVNA OSNOVA


Članak 3.


Postupak izrade i donošenje, te sadržaj II. id PPUO Šandrovac utvrđen je na osnovu odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine«, broj 153/13), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardima elaborata prostornih planova („Narodne novine«, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), te drugih odnosnih zakona i posebnih propisa.
II. id PPUO Šandrovac izrađivat će se kao ciljane, te se tijekom izrade i donošenja ne mogu davati zahtjevi i primjedbe koji nisu vezani na razloge izrade i/ili kojima bi se mijenjali ciljevi i programska polazišta.III. RAZLOZI IZRADE


Članak 4.


II. id PPUO Šandrovac izrađuju se zbog:
- izmjene granica i namjene dijela građevinskog područja naselja Šandrovac i planiranja izgradnje građevina za uzgoj životinja uz isto, te odnosnih odredbi za provođenje.


IV. OBUHVAT


Članak 5.


II. id PPUO Šandrovac mijenjat će se granica i namjena građevinskog područja dijela naselja Šandrovac, a izmjena odnosnih odredbi za provođenje odnosit će se na cjelokupni prostor Općine Šandrovac, utvrđen člankom 10. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10 i 145/10).


V. OCJENA STANJA U OBUHVAT


Članak 6.


Prostor Općine Šandrovac sada se uređuje temeljem PPUO Šandrovac izrađenog tijekom 2005. godine i izmijenjenog 2013. godine. Ukupnu koncepciju i osnovne elemente uređenja prostora za sada ne treba mijenjati, ali pojedina određenja se na zahtjev korisnika prostora mogu preispitati i po potrebi korigirati.VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA


Članak 7.


Glavni cilj izrade II. id PPUO Šandrovac je preispitivanje mogućnosti izmjene i izmjena granica i namjene dijela građevinskog područja naselja Šandrovac i planiranja izgradnje građevina za uzgoj životinja uz isto, te odnosnih odredbi za provođenje, a zbog prilagođavanja novim potrebama korisnika prostora.VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH ZAKONIMA


Članak 8.


Obzirom da će se II. id PPUO Šandrovac izrađivati kao ciljane, relativno maloga obuhvata, nije potrebno pribaviti posebne, a koristit će se sve raspoložive sektorske strategije, planovi, studije i drugi dokumenti.VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA


Članak 9.


Stručna rješenja pribavit će se od jednog stručnog izrađivača, koristeći sve raspoložive sektorske strategije, planove, studije i druge dokumente.IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TJELA I DRUGIH SUDIONIKA


Članak 10.


U postupku izrade i donošenja II. id PPUO Šandrovac zahtijevat će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih tijela i osoba određenih posebnim propisima:
- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije,
- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom,
- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
Uprava za zaštitu prirode.X. PLANIRANI ROKOVI ZA IZRADU


Članak 11.


Rokovi za izradu II. id PPUO Šandrovac, odnosno pojedinih faza sukladno odredbama Zakona, okvirno se utvrđuju prema slijedećem:
1. nositelj izrade će Odluku o izradi II. id PPUO Šandrovac dostaviti svim tijelima i osobama iz članka 10. ove Odluke s pozivom da mu u roku od najviše 30 dana dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente),
2. nositelj izrade će, istovremeno s postupkom iz 1. alineje ovog stavka, o izradi II. id PPUO Šandrovac javnost obavijestiti na mrežnoj stranici Općine i kroz informacijski sustav, a susjedne općine i gradove pisanim putem,
3. nositelj izrade će, istovremeno s postupkom iz 1. alineje ovog stavka, na posebnim propisom utvrđen način odabrati izrađivača II. id PPUO Šandrovac i s njim sklopiti Ugovor o izradi,
4. nakon što mu nositelj izrade dostavi zahtjeve iz alineje 1. ovog stavka i potrebne podloge, izrađivač plana će u roku 15 dana izradit Nacrt prijedloga II. id PPUO Šandrovac i dostaviti ga nositelju izrade,
5. nakon utvrđivanja Prijedloga II. id PPUO Šandrovac nositelj izrade će, najmanje 8 dana prije početka, objaviti javnu raspravu o Prijedlogu II. id PPUO Šandrovac u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Općine i MPUiG, te dostaviti posebnu obavijest tijelima i osobama iz članka 10. ove Odluke,
6. istodobno s objavom javne rasprave nositelj izrade će Prijedlog II. id PPUO Šandrovac staviti na javni uvid koji će trajati 8 dana na oglasnu ploču i mrežne stranice Općine, a tijekom kojega će nositelj izrade organizirati jedno javno izlaganje, a pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe moći će se dostaviti u roku 7 dana od završetka javnog uvida,
7. nakon provedenih aktivnosti iz alineje 6. ovog stavka odgovorni voditelj i nositelj izrade će u roku od 15 dana pripremit izvješće o javnoj raspravi i dostaviti ga načelniku općine na prihvaćanje, te objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine i u informacijskom sustavu prostornog uređenja,
8. nakon prihvaćanja izvješća sa javne rasprave izrađivač će u roku 8 dana izraditi Nacrt konačnog prijedloga II. id PPUO Šandrovac i dostaviti ga nositelju izrade,
9. nakon utvrđivanja Konačnog prijedloga II. id PPUO Šandrovac nositelj izrade će isti dostaviti Zavodu za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije sa pozivom da mišljenje u pogledu usklađenosti s Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije izda i dostavi u roku 30 dana (osim ukoliko Zavod ne bude izrađivač), a sudionicima javne rasprave dostaviti obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi,
10. nakon što pribavi mišljenje iz alineje 9. ovog stavka nositelj izrade će Konačni prijedlog II. id PPUO Šandrovac i Prijedlog Odluke o donošenju II. id PPUO Šandrovac dostaviti Općinskom vijeću na donošenje.


Uz poštivanje svih, u stavku 1. ovog članka navedenih, Zakonom propisanih postupaka, te propisanih i procijenjenih rokova, rok za izradu i donošenje II. id PPUO Šandrovac procjenjuje se na 90 dana.XI. IZVORI FINANCIRANJA


Članak 12.


Sredstva za izradu II. id PPUO Šandrovac osigurat će se u proračunu Općine Šandrovac.XII. DRUGA PITANJA ZNAČAJNA ZA IZRADU


Članak 13.


U tijeku izrade i donošenja II. id PPUO Šandrovac nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenja na temelju Plana.XIII. ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 14.


Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Općinskom glasniku Općine Šandrovac”.OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠANDROVAC


PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Pleško

< na popis vijesti