Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

O općini

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Javne usluge na području Općine ŠandrovacZAKONODAVNI OKVIR VEZAN UZ GOSPODARENJE OTPADOM:

Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21).

Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom, Općinsko vijeće Općine Šandrovac na 6. sjednici održanoj dana 21.01.2022. godine donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Šandrovac (KLASA: 351-01/22-01/1, URBROJ:2103-15-01-22-1) kojom se utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (miješani komunalni otpad) te povezane usluge odvojenog prikupljanja papira I kartona, metala, stakla, plastike i krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Šandrovac.

Općinsko vijeće Općine Šandrovac na svojoj 6. sjednici održanoj dana 22.01.2022. godine donijelo je I Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Šandrovac (KLASA: 351-01/22-01/2, URBROJ:2103-15-01-22-1), temeljem koje su poslovi obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Šandrovac dodijeljeni trgovačkom društvu KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, Bjelovar, Ferde Livadića 14 A, OIB: 27962400486, kao davatelju javne usluge.

Komunalac d.o.o. podnio je dana 10.05.2022. godine zahtjev za pribavljanje suglasnosti na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Šandrovac.

Sukladno odredbi članka 77. stavak 5. Zakona o gospodarenju otpadom, davatelj usluge dužan je prije primjene cjenika zatražiti suglasnost izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave na koju se cjenik odnosi.

Odredbom istog članka stavka 9. propisana je dužnost izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, prije nego je dana suglasnost na prijedlog cjenika,provjeriti da je prijedlog cjenika u skladu sa Zakonom te da predložene cijene potiču korisnika usluge da odvojeno predaje biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog komunalnog otpada te da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad, te se o provjerenom očitovati.Općina Šandrovac i davatelj javne usluge dužni su putem sredstava javnog informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti ili na drugi za korisnika usluge prikladni način osigurati, da je korisnik usluge, prije sklapanja ugovora ili izmjene i/ili dopune ugovora, upoznat s propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, ugovorom i pravnim posljedicama.

Komunalac d.o.o., kao davatelj javne usluge, dužan je na svojoj mrežnoj stranici objaviti i održavati poveznice na mrežne stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni Zakon o održivom gospodarenju otpadom i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, digitalnu presliku Odluke, digitalnu presliku cjenika i obavijest o načinu podnošenja prigovora sukladno obvezama iz posebnog propisa kojim se uređuje zaštita potrošača.

http://komunalac-bj.hr/propisi/dokumenti/odluka-o-nacinu-pruzanja-javnih-usluga-prikupljanja-mijesanog-i-biorazgradi

http://komunalac-bj.hr/propisi/dokumenti/zakonodavni-okvir-vezan-uz-gospodarenje-otpadom

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada od 01.07.2022.


PRIJAVITE NEPROPISNO ODBAČEN OTPAD NA PODRUČJU OPĆINE ŠANDROVAC

Sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) Općina Šandrovac uspostavila je sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi OBRAZAC i isti dostaviti na adresu Općine Šandrovac: komunalni.redar.sandrovac@gmail.com