Statut, odluke i ostali akti

Glasnik Općine Šandrovac Proračun Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Video kanal Monografija

Statutikona
Statut Općine Šandrovac      

divider

Odlukeikona
Prilog - Zahtjev roditelja za novorođeno dijete      

dividerikona
Odluka - jednokratna pomoć za novorođeno dijete      

dividerikona
OPCINA ŠANDROVAC vodni priključak - ispravljeni sa cijenom      

dividerikona
Odluka o spaljivanju otpada      

dividerikona
Pravilnik o jednostavnoj nabavi Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o socijalnoj skrbi Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o organiziranju poljoprivrednog redarstva putem komunalnog redara Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina      

dividerikona
Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka i postupanju s neupisanim psima, te izgubljenim i napuštenim životinjama      

dividerikona
Odluka o komunalnom redu Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za vlasnike bespravno sagrađenih objekata do 21. lipnja 2011. godine      

dividerikona
Odluka o komunalnom doprinosu Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o komunalnoj naknadi Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o davanju u privremeni zakup dvorana i drugih prostorija u Društvenim domovima na području Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o zakupu poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Šandrovac      

dividerikona
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Šandrovac      

dividerikona
Registar imovine Općine Šandrovac      

dividerikona
Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Šandrovac za razdoblje od 2016. godine do 2019. godine      

divider


Zakoni i ostali propisiikona
NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ZELENU JAVNU NABAVU za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine      

dividerikona
Smjernice o pristupu inf. u postupcima provedbe javnih natječaja za zapošljavanje te postupak izbora i imenovanje putem javnih poziva u tijelima javne vlasti      

dividerikona
ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA RAD OPĆINE ŠANDROVAC      

divider

Registar imovine općine Šandrovac

Evidencija nekretnina općine Šandrovac


Dokumentacija


ikona
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama   

dividerikona
Odluka o osnivanju registra imovine Općine Šandrovac   

dividerikona
Strategija upravljanja nekretninama Općine Šandrovac 2016.   

divider