Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366

O općini

Zaželi Glasnik Općine Šandrovac Proračun Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Video kanal Monografija

Javne usluge na području Općine ŠandrovacZAKONODAVNI OKVIR VEZAN UZ GOSPODARENJE OTPADOM:

Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17) i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17).

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13, 73/17) i članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17), Općinsko vijeće Općine Šandrovac na 6. sjednici održanoj dana 26.01.2018. godine donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Šandrovac (KLASA: 363-01/18-01/1, URBROJ:2123-05-01-18-1) kojom se utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Šandrovac.

Općinsko vijeće Općine Šandrovac na svojoj 6. sjednici održanoj dana 26.01.2018. godine donijelo je Odluku o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Šandrovac (KLASA: 363-01/18-01/2, URBROJ:2123-05-01-18-1), temeljem koje su poslovi obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog, krupnog (glomaznog) i problematičnog otpada na području Općine Šandrovac dodijeljeni trgovačkom društvu KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, Bjelovar, Ferde Livadića 14 A, kao davatelju javne usluge.

Općina Šandrovac i davatelj javne usluge dužni su putem sredstava javnog informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti ili na drugi za korisnika usluge prikladni način osigurati, da je korisnik usluge, prije sklapanja ugovora ili izmjene i/ili dopune ugovora, upoznat s propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, ugovorom i pravnim posljedicama.

Komunalac d.o.o., kao davatelj javne usluge, dužan je na svojoj mrežnoj stranici objaviti i održavati poveznice na mrežne stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni Zakon o održivom gospodarenju otpadom i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, digitalnu presliku Odluke, digitalnu presliku cjenika i obavijest o načinu podnošenja prigovora sukladno obvezama iz posebnog propisa kojim se uređuje zaštita potrošača.

http://komunalac-bj.hr/propisi/dokumenti/odluka-o-nacinu-pruzanja-javnih-usluga-prikupljanja-mijesanog-i-biorazgradi

http://komunalac-bj.hr/propisi/dokumenti/zakonodavni-okvir-vezan-uz-gospodarenje-otpadom


PRIJAVITE NEPROPISNO ODBAČEN OTPAD NA PODRUČJU OPĆINE ŠANDROVAC

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom „Narodne novine“ broj 94/13, 73/17) Općina Šandrovac uspostavila je sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi OBRAZAC i isti dostaviti na adresu Općine Šandrovac:
opcina-sandrovac-nacelnik@email.ht.hr


ikona
ODLUKA - POVJERAVANJE POSLA - OPĆINE   

divider

ikona
ODLUKA O SAKUPLJANJU OTPADA 2018.   

divider

ikona
Prijava - divlje odlagalište   

divider